Stage Dive Legends ویندوز فون یک بازی Runner موسیقیایی !

Stage Dive Legends ویندوز فون یک بازی Runner موسیقیایی !

به همه نشان دهید که شما یکی از بهترین Surfer های زرنگ در سرتاسر جهان هستید. در بازی Stage Dive Legends ویندوز فون بعنوان یکی از گروه کنسرتی هستید که از میان جمعیت با دویدن حرکت میکند و نهایت به ماشین خود میرسد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/7defbf2c-c954-4de0-ad77-4cd516cb5cbb?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

مرحله های بازی بعنوان یک کنسرت که در سرتاسر جهان صورت میگیرد در کشور های مختلف جهان صورت میگیرد. گروه شما کنسرت دارد و در حال اجرای کنسرت است که شما ناگهان گیتار خود را پرتاب کرده و شروع به دویدن در میان جمعیت میکنید. باید بدوید و بدوید و تا جایی که میتوانید به سمت جلو بروید.

در میان راه با جمع کردن سکه ها و چیزهایی دیگری که در میان راه هستند میتوانید قوی تر شوید. با جمع کردن سکه ها میتوانید لباس های جدید بخرید و شخصیت بازی را کاملا تغییر شکل داده و بر اساس تمایل خود بسازید. در راه حواستان به اشیا مزاحم نیز باشد که به انها برخورد نکنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/31e622b1-1ce7-48fa-87c0-0d29e62a4938?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

این بازی از گرافیک خوب و جالبی نیز برخوردار است. در ابتدای باز ینیز اموزشی داده میشود که کنترل بسیار ساده بازی را به شما اموزش میدهد. کنترل بسیار ساده است، با ضربه زدن به صفحه شخصیت بازی میپرد و اگر انگشت خود را نگه دارید کمی پرواز میکند تا به زمین برسد. و سپس بعد از یادگیری میتوانید بازی را انجام دهید و از ان لذت ببرید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept