پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۵۲۰ – RM-937 RM-938 RM-939 RM-940

Lumia_1520_لومیا 1520

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کد این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی نوکیا لومیا ۱۵۲۰ با RM-937 و RM-938 و RM-939 و RM-940

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۵۲۰ با RM-937

 • ۰۵۹V2J9 VAR APAC SG CV RED
 • ۰۵۹V2K0 VAR APAC SG CV YELLOW
 • ۰۵۹V2J8 VAR APAC SG CV WHITE
 • ۰۵۹V2J7 VAR APAC SG CV BLACK
 • ۰۵۹V3C8 VAR APAC SG SINGTEL RED
 • ۰۵۹V3D0 VAR APAC SG SINGTEL YELLOW
 • ۰۵۹V3C5 VAR APAC SG SINGTEL BLACK
 • ۰۵۹V3C7 VAR APAC SG SINGTEL WHITE
 • ۰۵۹V3B0 VAR APAC SG STARHUB YELLOW
 • ۰۵۹V397 VAR APAC SG STARHUB BLACK
 • ۰۵۹V399 VAR APAC SG STARHUB RED
 • ۰۵۹V398 VAR APAC SG STARHUB WHITE
 • ۰۵۹V330 VAR EURO CZ CV BLACK
 • ۰۵۹V312 VAR EURO DE VF BLACK
 • ۰۵۹V5V5 VAR EURO IT VF YELLOW
 • ۰۵۹V368 VAR EURO IT VF BLACK
 • ۰۵۹V4M0 VAR APAC AU CV WHITE
 • ۰۵۹V2M6 VAR APAC AU CV BLACK
 • ۰۵۹V2C3 VAR APAC AU CV YELLOW
 • ۰۵۹V367 VAR EURO IE VF BLACK SL
 • ۰۵۹V3B9 VAR EURO IT CV WHITE
 • ۰۵۹V3B8 VAR EURO IT CV BLACK
 • ۰۵۹V5R6 VAR EURO IT CV RED
 • ۰۵۹V3C0 VAR EURO IT CV YELLOW
 • ۰۵۹V1N1 VAR EURO DE CV BLACK
 • ۰۵۹V2X9 VAR EURO DE CV WHITE
 • ۰۵۹V2Z0 VAR EURO DE CV YELLOW
 • ۰۵۹V593 VAR APAC ID TRI RED
 • ۰۵۹V594 VAR APAC ID TRI YELLOW
 • ۰۵۹V591 VAR APAC ID TRI BLACK
 • ۰۵۹V592 VAR APAC ID TRI WHITE
 • ۰۵۹V308 VAR EURO 6A RU CV RED
 • ۰۵۹V309 VAR EURO 6A RU CV YELLOW
 • ۰۵۹V307 VAR EURO 6A RU CV WHITE
 • ۰۵۹V306 VAR EURO 6A RU CV BLACK
 • ۰۵۹V3T3 VAR APAC TW CV BLACK
 • ۰۵۹V3T5 VAR APAC TW CV WHITE
 • ۰۵۹V3T7 VAR APAC TW CV YELLOW
 • ۰۵۹V3T6 VAR APAC TW CV RED
 • ۰۵۹V339 VAR EURO GB VF BLACK SL
 • ۰۵۹V3K4 VAR EURO 9T CV YELLOW
 • ۰۵۹V3K3 VAR EURO 9T CV RED
 • ۰۵۹V3K2 VAR EURO 9T CV WHITE
 • ۰۵۹V3K1 VAR EURO 9T CV BLACK
 • ۰۵۹V336 VAR EURO UA CV RED
 • ۰۵۹V334 VAR EURO UA CV WHITE
 • ۰۵۹V331 VAR EURO UA CV BLACK
 • ۰۵۹V335 VAR EURO UA CV YELLOW
 • ۰۵۹V3F8 VAR EURO KZ CV WHITE
 • ۰۵۹V3F9 VAR EURO KZ CV RED
 • ۰۵۹V3G0 VAR EURO KZ CV YELLOW
 • ۰۵۹V3F7 VAR EURO KZ CV BLACK
 • ۰۵۹V583 VAR APAC ID ERA BLACK
 • ۰۵۹V584 VAR APAC ID ERA WHITE
 • ۰۵۹V586 VAR APAC ID ERA YELLOW
 • ۰۵۹V585 VAR APAC ID ERA RED
 • ۰۵۹V590 VAR APAC ID PAR YELLOW
 • ۰۵۹V588 VAR APAC ID PAR WHITE
 • ۰۵۹V589 VAR APAC ID PAR RED
 • ۰۵۹V587 VAR APAC ID PAR BLACK
 • ۰۵۹V425 VAR EURO FR SFR RED SL
 • ۰۵۹V2N6 VAR EURO FR SFR BLACK SL
 • ۰۵۹V280 VAR EURO FI CV BLACK
 • ۰۵۹V282 VAR EURO FI CV RED
 • ۰۵۹V2X2 VAR EURO FI CV YELLOW
 • ۰۵۹V281 VAR EURO FI CV WHITE
 • ۰۵۹V257 VAR IMEA ZA MTN BLACK
 • ۰۵۹V4K1 VAR EURO GB CV RED
 • ۰۵۹V051 VAR EURO GB CV YELLOW
 • ۰۵۹V333 VAR EURO GB CV WHITE
 • ۰۵۹V337 VAR EURO GB CV BLACK
 • ۰۵۹V7H7 VAR IMEA 4E CV YELLOW
 • ۰۵۹V3R6 VAR IMEA 4D CV BLACK
 • ۰۵۹V3R7 VAR IMEA 4D CV WHITE
 • ۰۵۹V4K7 VAR IMEA 4D CV RED
 • ۰۵۹V319 VAR APAC VN CV RED
 • ۰۵۹V318 VAR APAC VN CV WHITE
 • ۰۵۹V317 VAR APAC VN CV BLACK
 • ۰۵۹V320 VAR APAC VN CV YELLOW
 • ۰۵۹V277 VAR EURO FR CV WHITE
 • ۰۵۹V279 VAR EURO FR CV YELLOW
 • ۰۵۹V276 VAR EURO FR CV BLACK
 • ۰۵۹V278 VAR EURO FR CV RED
 • ۰۵۹V479 VAR IMEA 9L CV YELLOW
 • ۰۵۹V476 VAR IMEA 9L CV WHITE
 • ۰۵۹V478 VAR IMEA 9L CV BLACK
 • ۰۵۹V477 VAR IMEA 9L CV RED
 • ۰۵۹V422 VAR APAC PH CV WHITE
 • ۰۵۹V421 VAR APAC PH CV BLACK
 • ۰۵۹V423 VAR APAC PH CV RED
 • ۰۵۹V424 VAR APAC PH CV YELLOW
 • ۰۵۹V5S1 VAR EURO TR CV YELLOW
 • ۰۵۹V5R8 VAR EURO TR CV WHITE
 • ۰۵۹V5R7 VAR EURO TR CV BLACK
 • ۰۵۹V5R9 VAR EURO TR CV RED
 • ۰۵۹V4T9 VAR IMEA 7P CV BLACK
 • ۰۵۹V4V0 VAR IMEA 7P CV WHITE
 • ۰۵۹V4V1 VAR IMEA 7P CV RED
 • ۰۵۹V5F2 VAR EURO GB O2 BLACK SL
 • ۰۵۹V5G8 VAR EURO GB O2 RED SL
 • ۰۵۹V3T4 VAR EURO PL CV BLACK
 • ۰۵۹V3T2 VAR EURO PL CV YELLOW
 • ۰۵۹V3J5 VAR EURO 9H CV BLACK
 • ۰۵۹V4B1 VAR IMEA IR CV BLACK
 • ۰۵۹V4B2 VAR IMEA IR CV WHITE
 • ۰۵۹V4W1 VAR IMEA 6K CV BLACK
 • ۰۵۹V2K3 VAR APAC MY CV RED
 • ۰۵۹V2K4 VAR APAC MY CV YELLOW
 • ۰۵۹V2K1 VAR APAC MY CV BLACK
 • ۰۵۹V2K2 VAR APAC MY CV WHITE
 • ۰۵۹V255 VAR APAC HK CV RED
 • ۰۵۹V253 VAR APAC HK CV BLACK
 • ۰۵۹V254 VAR APAC HK CV WHITE
 • ۰۵۹V256 VAR APAC HK CV YELLOW
 • ۰۵۹V3M9 VAR IMEA IN CV BLACK
 • ۰۵۹V3N0 VAR IMEA IN CV WHITE
 • ۰۵۹V3N1 VAR IMEA IN CV YELLOW
 • ۰۵۹V3N2 VAR IMEA IN CV RED
 • ۰۵۹V4B4 VAR EURO IT TIM BLACK
 • ۰۵۹V3P5 VAR EURO 9X CV BLACK
 • ۰۵۹V3P8 VAR EURO 9X CV YELLOW
 • ۰۵۹V3P6 VAR EURO 9X CV WHITE
 • ۰۵۹V3P7 VAR EURO 9X CV RED
 • ۰۵۹V2T6 VAR APAC TH CV RED
 • ۰۵۹V2T7 VAR APAC TH CV YELLOW
 • ۰۵۹V2T5 VAR APAC TH CV WHITE
 • ۰۵۹V2T4 VAR APAC TH CV BLACK
 • ۰۵۹V5J3 VAR IMEA 9U CV BLACK
 • ۰۵۹V6D5 VAR IMEA 4Y CV WHITE
 • ۰۵۹V6D3 VAR IMEA 4Y CV BLACK
 • ۰۵۹V6D4 VAR IMEA 4Y CV YELLOW
 • ۰۵۹T960 GLOBAL BLACK SWAP
 • ۰۵۹T959 GLOBAL WHITE SWAP
 • ۰۵۹T962 GLOBAL RED SWAP
 • ۰۵۹T961 GLOBAL YELLOW SWAP
 • ۰۵۹T2J6 PWBASSY LIGHT SWAP ENG RD ROW

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۵۲۰ با RM-938

 • ۰۵۹V726 VAR LATAM 6J CLARO SL WHITE
 • ۰۵۹V730 VAR LATAM AR CLARO SL SKD WHITE
 • ۰۵۹V728 VAR LATAM AR CLARO SL SKD BLACK
 • ۰۵۹V725 VAR LATAM 6J CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹V6X0 VAR LTA 7R CV WHITE
 • ۰۵۹V6W7 VAR LTA 7R CV BLACK
 • ۰۵۹V6X1 VAR LTA 7R CV YELLOW
 • ۰۵۹V442 VAR LTA BR CV BLACK
 • ۰۵۹V533 VAR LTA BR CV WHITE
 • ۰۵۹V744 VAR LATAM 6F MOVISTAR SL BLACK
 • ۰۵۹V721 VAR LATAM AR MOVISTAR SL SKD YLW
 • ۰۵۹V5L9 VAR LATAM 6F MOVISTAR SL WHITE
 • ۰۵۹V719 VAR LATAM AR MOVISTAR SL SKD BLK
 • ۰۵۹V720 VAR LATAM AR MOVISTAR SL SKD WHT
 • ۰۵۹V7N7 VAR LTA UY ANTEL BLACK SL
 • ۰۵۹V724 VAR LATAM AR CV SKD RED
 • ۰۵۹V722 VAR LATAM AR CV SKD BLACK
 • ۰۵۹V3L0 AMERICAS WHITE SWAP
 • ۰۵۹V3L1 AMERICAS RED SWAP
 • ۰۵۹V3L2 AMERICAS YELLOW SWAP
 • ۰۵۹V3K8 AMERICAS BLACK SWAP
 • ۰۵۹V3L8 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۵۲۰ با RM-939

 • ۰۵۹V3B3 VAR APAC CN UNICOM WHITE
 • ۰۵۹V3B2 VAR APAC CN UNICOM BLACK
 • ۰۵۹V3B4 VAR APAC CN UNICOM YELLOW
 • ۰۵۹V3B1 VAR APAC CN UNICOM RED
 • ۰۵۹V1V6 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE CN

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۵۲۰ با RM-940

 • ۰۵۹T5X9 VAR NAM US ATT SL WHITE
 • ۰۵۹T5Z0 VAR NAM US ATT SL YELLOW
 • ۰۵۹T5X8 VAR NAM US ATT SL BLACK
 • ۰۵۹T5Z1 VAR NAM US ATT SL RED
 • ۰۵۹V2M9 PWBASSY LIGHT SWAP ENG ATT
17 نظرات
 1. abbas کاربر می گوید

  اگه رام ۹۳۷ روی گوشی ۹۳۸ فلش بزنم میشه یا نه؟

  1. علی اکبری کاربر می گوید

   باید همون رام رو روی گوشیتون فلش بزنید
   یعنی ۹۳۸

 2. ابراهیم کاربر می گوید

  از کجا بفهمیم RM-398 هست یا مثلا RM-937 یا … ؟

  1. علی اکبری کاربر می گوید

   تنظیمات Setting
   سایر موارد+ اطلاعات other+information

 3. ابراهیم کاربر می گوید

  باز هم یه سوال الان من از کجا باید تشخیص بدم پروداکت کد مناسب برای گوشی من کدومه.
  رام هنگ کنگ دارم رنگ گوشی هم قرمزه با RM-937
  اما اینجا شونصد تا !!! پروداکت کد هست که آخرشون نوشته RED
  از کجا باید بفهمیم کدوم مال ماست؟

  1. علی اکبری کاربر می گوید

   همشون برای گوشی شما هستند حتی اونایی که رنگشون red نیست چون رنگ در رام تاثیری نداره
   انتخاب با خودتونه با هر کدوم راحت ترید
   فقط رام های تحت اپراتور رو دانلود نکنید بهتره چون در مورد اپدیت هاشون به مشکل میخورید

 4. Ali کاربر می گوید

  آقا می شه بگین کدوما تحت اپراتوره؟ علامت خاصی دارن؟
  نوشته ای چیزی دارن؟
  مچکرم

  1. علی اکبری کاربر می گوید

   نام اپراتور توش نوشته شده
   الان اینارو که من دیدم حدود ۹۰ درصدشون تحت اپراتور نبودن, شما چندتا انتخاب کن تو نظرات همینجا بنویس بهت بگم هستن یا نه

 5. ابراهیم کاربر می گوید

  ۰۵۹V280 VAR EURO FI CV BLACK
  ۰۵۹V282 VAR EURO FI CV RED
  ۰۵۹V2X2 VAR EURO FI CV YELLOW
  ۰۵۹V281 VAR EURO FI CV WHITE
  ۰۵۹V277 VAR EURO FR CV WHITE
  ۰۵۹V279 VAR EURO FR CV YELLOW
  ۰۵۹V276 VAR EURO FR CV BLACK
  ۰۵۹V278 VAR EURO FR CV RED
  آقای اکبری اینا رام فنلاند و فرانسه هستن درسته؟
  می شه بگین کدوما تحت اپراتورن؟
  اینجور که گفتین رنگشون هم ربطی به رنگ گوشی نداره؟
  و اینکه آیا مزیت خاصی نسبت به هم دارن یا نه؟
  ممنون بابت وقتی که می ذارین؟

  1. علی اکبری کاربر می گوید

   آقای اکبری اینا رام فنلاند و فرانسه هستن درسته؟ بله کاملا درسته
   می شه بگین کدوما تحت اپراتورن؟ هیچکدام, وقتی عبارت CV رو میبینید یعنی تحت اپراتور نیست
   اینجور که گفتین رنگشون هم ربطی به رنگ گوشی نداره؟ نه نداره
   و اینکه آیا مزیت خاصی نسبت به هم دارن یا نه؟ هیچ مزیتی ندارن
   ممنون بابت وقتی که می ذارین؟ این سوال نبود دیگه 🙂 خواهش میکنم

 6. taha کاربر می گوید

  سلام خسته نباشید , من اومدم نسخه پیش نمایش وین فون ۱۰ نصب کنم , گوشی اومد رو چرخ دنده ها تا اخر پر شد ولی گوشی روشن نشد هر کاری کردم . الان میخوام برگردم ۸٫۱ . و یادمم رفته ک rm چند بود , هیچی راهی نداره ک بشه فهمید؟ چون گوشی روشن نمیشه 😐 و یه سوال دگه : رامی ک این ساعت به من میده الان ۸٫۱ عه؟ یا ۱۰ ؟ خواهشا کمکم کنید پروداکت کد رو پیدا کنم

  1. مهدی کاربر می گوید

   باتریتو درآر . زیر باتریت نوشته.منظورم رو خود گوشی،زیر باتری

   1. taha کاربر می گوید

    داداش گوشیم ۱۵۲۰ . پشتت اصلا باز نمیشه . واقعا موندم چیکار کنم:| رام خاورمیانه بود از رو این نمیشه فهمید ماله کدوم rm هست؟

 7. taha کاربر می گوید

  سلام دیگه چاره ای نداشتم ۹۳۷ گذاشتم دانلود فکر کنم هم همین بود .فقط ی سوال : اگه اشتباه باشه دقیقا چه اتفاقی میوفته؟:D

  1. Ahmad Reza کاربر می گوید

   سلام دوست عزیز پشت خشاب مموری یا سیمکارت نوشته rm گوشی چنده

 8. omid کاربر می گوید

  سلام از دوستان و مدیر سایت درخواست کوچکی دارم ،،،،،،،داداش اگه نسخه رامی۹۴۰ رو بخرم تو ایران سیمکارت رو پشتیبانی میکنه یه لطفی کنین برام اس کنین ۰۹۳۷۸۴۳۰۴۱۱

  مرسی از همه شما

 9. Ali کاربر می گوید

  سلام…
  من هر رامی رو که انتخاب می کنم یکی از فایل هاش به اسم زیر، دانلود نمی شه!

  File Name : RM937 059V4M0 02540.00019.14484.37007 138.signature.bin
  File Size : 463 Bytes
  File Type : FLASH SIGNATURE

  نمی دونم چرا، اما هم استرالیا رو امتحان کردم
  هم بریتانیا
  هم با آنتی فـ.ـیـ.ـلـ.ـتـ.ـر هم بدون آنتی فـ.ـیـ.ـلـ.ـتـ.ـر
  هم با کروم، هم با آی ای…. کلا دانلود نمی شه این فایل

  کسی می دونه چه کاری می تونم بکنم؟

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept