پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۰۲۰ – RM-875 RM-876 RM-877

لومیا 1020 اپدیت ساین را دریافت کرد رام کانادا - دوبی و بیشتر

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کد این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی نوکیا لومیا ۱۰۲۰ با RM-875 و RM-876 و RM-877

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۰۲۰ با RM-875

 • ۰۵۹S931 VAR EURO GB EE SL BLACK
 • ۰۵۹S941 VAR FR ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹S999 VAR EU DE VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹S9H4 VAR EURO IT VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹S9H5 VAR EURO GB VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹S9H6 VAR EURO HU VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹S9K8 VAR EURO IE VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹S9Z4 VAR MVP IMEA EG IQ JO LB+ BLACK
 • ۰۵۹T008 VAR IMEA DZ MA TN AV BLACK
 • ۰۵۹T010 VAR IMEA DZ MA TN AV WHITE
 • ۰۵۹T011 VAR IMEA DZ MA TN AV YELLOW
 • ۰۵۹T014 VAR MVP IMEA EG IQ JO LB+ WHITE
 • ۰۵۹T015 VAR MVP IMEA EG IQ JO LB+ YELLOW
 • ۰۵۹T118 VAR IMEA IN CV BLACK
 • ۰۵۹T120 VAR IMEA IN CV YELLOW
 • ۰۵۹T121 VAR IMEA IN CV WHITE
 • ۰۵۹T123 VAR IMEA IN CV RED
 • ۰۵۹T1G8 VAR EURO FI CV BLACK
 • ۰۵۹T1V6 VAR EURO GB CV BLACK
 • ۰۵۹T1Z9 VAR EURO GB O2 SL 64GB BLACK
 • ۰۵۹T2J0 VAR EURO CH SWISSCOM BLACK
 • ۰۵۹T2J3 VAR EURO DE CV BLACK
 • ۰۵۹T2J8 VAR EURO DE CV YELLOW
 • ۰۵۹T347 VAR EURO DE CV WHITE
 • ۰۵۹T3C0 VAR LTA BR VIVO 64GB BLACK
 • ۰۵۹T3C1 VAR LTA BR VIVO 64GB WHITE
 • ۰۵۹T3C8 VAR APAC KH CV BLACK
 • ۰۵۹T3D7 VAR APAC KH CV WHITE
 • ۰۵۹T3D9 VAR APAC KH CV YELLOW
 • ۰۵۹T471 VAR EURO FR CV BLACK
 • ۰۵۹T472 VAR EURO FR CV WHITE
 • ۰۵۹T473 VAR EURO FR CV YELLOW
 • ۰۵۹T474 VAR EURO FR SFR SL BLACK
 • ۰۵۹T490 VAR MVP LTA BLACK
 • ۰۵۹T4B0 VAR APAC AU TELSTRA BLACK
 • ۰۵۹T4B1 VAR APAC AU CV BLACK
 • ۰۵۹T4N3 VAR EURO GB CV YELLOW
 • ۰۵۹T4N5 VAR EURO GB CV WHITE
 • ۰۵۹T4P1 VAR EURO NL CV BLACK
 • ۰۵۹T4P9 VAR APAC VN CV BLACK
 • ۰۵۹T4Q0 VAR APAC VN CV WHITE
 • ۰۵۹T4Q2 VAR APAC VN CV YELLOW
 • ۰۵۹T4W8 VAR APAC AU CV WHITE
 • ۰۵۹T4X2 VAR APAC AU CV YELLOW
 • ۰۵۹T615 VAR EURO NL CV WHITE
 • ۰۵۹T655 VAR APAC SG CV BLACK
 • ۰۵۹T656 VAR APAC SG CV WHITE
 • ۰۵۹T657 VAR APAC SG CV YELLOW
 • ۰۵۹T665 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
 • ۰۵۹T673 PWBASSY LS ENG TELEFONICA 64GB
 • ۰۵۹T676 VAR EURO DE O2 POSTPAID 64GB BLK
 • ۰۵۹T677 VAR EURO DE O2 POSTPAID 64GB YLW
 • ۰۵۹T6B3 VAR LTA BR CV BLACK
 • ۰۵۹T746 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE PH
 • ۰۵۹T749 VAR EURO GB H3G SL BLACK
 • ۰۵۹T750 VAR EURO IT CV BLACK
 • ۰۵۹T751 VAR EURO IT CV RED
 • ۰۵۹T752 VAR EURO IT CV YELLOW
 • ۰۵۹T753 VAR EURO IT CV WHITE
 • ۰۵۹T798 VAR APAC HK CV BLACK
 • ۰۵۹T7B0 VAR APAC HK CV YELLOW
 • ۰۵۹T7B1 VAR APAC HK CV WHITE
 • ۰۵۹T7B2 VAR EU DE TELEKOM WHITE
 • ۰۵۹T7L1 VAR APAC BD CV BLACK
 • ۰۵۹T7L2 VAR APAC BD CV WHITE
 • ۰۵۹T7L3 VAR APAC BD CV YELLOW
 • ۰۵۹T7N5 VAR EURO GB VODAFONE SL YELLOW
 • ۰۵۹T7R5 VAR EURO GB H3G SL YELLOW
 • ۰۵۹T7V6 VAR MVP EURO AT CH YELLOW
 • ۰۵۹T7V7 VAR MVP EURO AT CH BLACK
 • ۰۵۹T7V8 VAR MVP EURO AT CH WHITE
 • ۰۵۹T7X3 VAR APAC LK CV BLACK
 • ۰۵۹T7X4 VAR APAC LK CV WHITE
 • ۰۵۹T7X5 VAR APAC LK CV YELLOW
 • ۰۵۹T853 VAR LTA BR CV WHITE
 • ۰۵۹T859 VAR APAC TH CV BLACK
 • ۰۵۹T860 VAR APAC TH CV WHITE
 • ۰۵۹T861 VAR APAC TH CV YELLOW
 • ۰۵۹T862 VAR EURO TR CV BLACK
 • ۰۵۹T863 VAR EURO TR CV WHITE
 • ۰۵۹T864 VAR EURO TR CV YELLOW
 • ۰۵۹T868 VAR EU IE O2 SL KOM 64GB BLACK
 • ۰۵۹T879 VAR EU FR BOUYGUES BLACK
 • ۰۵۹T8C6 VAR LTA BR CLARO BLACK
 • ۰۵۹T8D3 VAR LTA 6F MOVISTAR SL 64GB BLACK
 • ۰۵۹T8G0 VAR EURO GB O2 SL 64GB YELLOW
 • ۰۵۹T8G5 VAR APAC SG STARHUB BLACK
 • ۰۵۹T8G6 VAR APAC SG STARHUB WHITE
 • ۰۵۹T8G7 VAR APAC SG STARHUB YELLOW
 • ۰۵۹T8H1 VAR EURO ES MOVISTAR 64GB BLACK
 • ۰۵۹T8L8 VAR EURO RO VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹T8N1 VAR MVP EURO ES PT BLACK
 • ۰۵۹T8N2 VAR MVP EURO ES PT WHITE
 • ۰۵۹T8N3 VAR EURO IT WIND BLACK
 • ۰۵۹T8N6 VAR EURO IT WIND WHITE
 • ۰۵۹T8N8 VAR EURO IT WIND YELLOW
 • ۰۵۹T8Q4 VAR EU ES VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹T8Q7 VAR EURO GR VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹T8R1 VAR EURO BY RU AV BLACK
 • ۰۵۹T8R2 VAR EURO BY RU AV WHITE
 • ۰۵۹T8R3 VAR EURO BY RU AV YELLOW
 • ۰۵۹T8T9 VAR IMEA ZA VODACOM BLACK
 • ۰۵۹T8V6 VAR MEA ZA CV BLACK
 • ۰۵۹T8W1 VAR APAC SG SINGTEL WHITE
 • ۰۵۹T8W2 VAR APAC SG SINGTEL BLACK
 • ۰۵۹T8W3 VAR APAC SG SINGTEL YELLOW
 • ۰۵۹T909 VAR MVP EURO SCANDINAVIA BLACK
 • ۰۵۹T911 VAR MVP EURO SCANDINAVIA YELLOW
 • ۰۵۹T912 VAR MVP EURO SCANDINAVIA WHITE
 • ۰۵۹T938 VAR EURO GR VODAFONE WHITE
 • ۰۵۹T939 VAR EU IT TIM BLACK
 • ۰۵۹T944 VAR EU IT TIM WHITE
 • ۰۵۹T955 VAR APAC PH CV YELLOW
 • ۰۵۹T957 VAR APAC PH CV WHITE
 • ۰۵۹T964 VAR EURO NL CV YELLOW
 • ۰۵۹T9C8 VAR APAC NZ CV BLACK
 • ۰۵۹T9D0 VAR APAC NZ CV YELLOW
 • ۰۵۹T9F1 VAR EU IL CV BLACK
 • ۰۵۹T9F3 VAR EURO IT VODAFONE WHITE
 • ۰۵۹T9G8 VAR MVP APAC TW BLACK
 • ۰۵۹T9G9 VAR EURO PL CV BLACK
 • ۰۵۹T9H0 VAR EURO PL CV WHITE
 • ۰۵۹T9H1 VAR MVP APAC TW WHITE
 • ۰۵۹T9H2 VAR EURO PL CV YELLOW
 • ۰۵۹T9H3 VAR MVP APAC TW YELLOW
 • ۰۵۹T9H9 VAR IMEA GH NG SN AV BLACK
 • ۰۵۹T9J0 VAR IMEA GH NG SN AV WHITE
 • ۰۵۹T9J1 VAR IMEA GH NG SN AV YELLOW
 • ۰۵۹T9R2 VAR EURO FI CV WHITE
 • ۰۵۹T9R3 VAR EURO FI CV YELLOW
 • ۰۵۹T9R4 VAR MVP LTA MOVISTAR SL 64GB WHT
 • ۰۵۹T9X2 VAR EURO GB EE SL YELLOW
 • ۰۵۹T9Z2 VAR EURO PT VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹T9Z4 VAR EURO AL BA BG CY CZ+ AV BLK
 • ۰۵۹T9Z5 VAR EURO AL BA BG CY CZ+ AV WHT
 • ۰۵۹T9Z6 VAR EURO AL BA BG CY CZ+ AV YLW
 • ۰۵۹V023 VAR APAC AU OPTUS BLACK
 • ۰۵۹V058 VAR APAC MY CV YELLOW
 • ۰۵۹V059 VAR APAC MY CV BLACK
 • ۰۵۹V060 VAR APAC MY CV WHITE
 • ۰۵۹V081 VAR APAC NZ CV WHITE
 • ۰۵۹V082 VAR APAC AU TELSTRA YELLOW
 • ۰۵۹V0B3 VAR EURO HU TELEKOM SL BLACK
 • ۰۵۹V0P1 VAR MVP EURO BE CV BLACK
 • ۰۵۹V0P2 VAR MVP EURO BE CV WHITE
 • ۰۵۹V0P3 VAR MVP EURO BE CV YELLOW
 • ۰۵۹V0Q1 VAR IMEA AE BH KW OM QA+ AV WHT
 • ۰۵۹V0Q2 VAR IMEA AE BH KW OM QA+ AV YLW
 • ۰۵۹V0Q3 VAR IMEA AE BH KW OM QA+ AV BLK
 • ۰۵۹V0Q9 VAR EURO UA CV BLACK
 • ۰۵۹V0R0 VAR EURO UA CV WHITE
 • ۰۵۹V0R1 VAR EURO UA CV YELLOW
 • ۰۵۹V0R2 VAR EURO KZ CV BLACK
 • ۰۵۹V0R3 VAR EURO KZ CV WHITE
 • ۰۵۹V0R4 VAR EURO KZ CV YELLOW
 • ۰۵۹V0R6 VAR MVP LTA CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹V0S3 VAR EURO EE LT LV AV BLACK
 • ۰۵۹V0S4 VAR EURO EE LT LV AV YELLOW
 • ۰۵۹V0S9 VAR IMEA ZA MTN BLACK
 • ۰۵۹V0T1 VAR MVP LTA MOVISTAR SL 64GB YLW
 • ۰۵۹V0T9 VAR EURO CH SWISSCOM YELLOW
 • ۰۵۹V0V0 VAR EURO CH SWISSCOM WHITE
 • ۰۵۹V111 VAR LTA CO CLARO BLACK
 • ۰۵۹V122 VAR EURO AL BA BG CY+ AV 64GB WHT
 • ۰۵۹V174 VAR EURO FR SFR SL WHITE
 • ۰۵۹V175 VAR EURO ES MOVISTAR 64GB WHITE
 • ۰۵۹V176 VAR EURO ES MOVISTAR 64GB YELLOW
 • ۰۵۹V178 VAR MVP EURO T-MOBILE BLACK
 • ۰۵۹V180 VAR MVP EURO T-MOBILE WHITE
 • ۰۵۹V196 VAR MVP LTA CLARO SL WHITE
 • ۰۵۹V1B6 VAR APAC PH CV BLACK
 • ۰۵۹V1C0 VAR EURO IT VODAFONE YELLOW
 • ۰۵۹V1C2 VAR IMEA KE TZ UG ZM AV BLACK
 • ۰۵۹V1C3 VAR IMEA AO MZ AV BLACK
 • ۰۵۹V1C8 VAR IMEA KE TZ UG ZM AV YELLOW
 • ۰۵۹V1C9 VAR IMEA AO MZ AV YELLOW
 • ۰۵۹V1F1 VAR APAC ID TRI BLACK
 • ۰۵۹V1F2 VAR APAC ID ERA BLACK
 • ۰۵۹V1F3 VAR APAC ID PAR BLACK
 • ۰۵۹V1F4 VAR APAC ID TRI WHITE
 • ۰۵۹V1F5 VAR APAC ID ERA WHITE
 • ۰۵۹V1F6 VAR APAC ID PAR WHITE
 • ۰۵۹V1F7 VAR APAC ID TRI YELLOW
 • ۰۵۹V1F8 VAR APAC ID ERA YELLOW
 • ۰۵۹V1G0 VAR APAC ID PAR YELLOW
 • ۰۵۹V1H6 VAR LTA BR CV YELLOW
 • ۰۵۹V1H8 VAR LTA CR CV BLACK
 • ۰۵۹V1J9 VAR MVP LTA CLARO SL YELLOW
 • ۰۵۹V1M3 VAR EURO IE VODAFONE SL YELLOW
 • ۰۵۹V1P3 VAR EURO TR TURKCELL WHITE
 • ۰۵۹V1P4 VAR EURO TR TURKCELL BLACK
 • ۰۵۹V1P5 VAR EURO TR TURKCELL YELLOW
 • ۰۵۹V252 VAR MEA ZA CV YELLOW
 • ۰۵۹V260 VAR IMEA ZA MTN YELLOW
 • ۰۵۹V261 VAR IMEA ZA MTN WHITE
 • ۰۵۹V270 VAR LTA BR TIM BLACK
 • ۰۵۹V271 VAR EU DE VODAFONE YELLOW
 • ۰۵۹V2N1 VAR EURO IE H3G SL BLACK
 • ۰۵۹V2S0 VAR MVP EURO ES PT YELLOW
 • ۰۵۹V2W9 VAR EURO RU MTS BLACK
 • ۰۵۹V2X1 VAR EURO RU MTS YELLOW
 • ۰۵۹V394 VAR LTA CR CV YELLOW
 • ۰۵۹V434 VAR IMEA IR CV BLACK
 • ۰۵۹V435 VAR IMEA IR CV WHITE

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۰۲۰ با RM-876

 • ۰۵۹T3B4 VAR APAC CN CHINA UNICOM WHITE
 • ۰۵۹T3B3 VAR APAC CN CHINA UNICOM BLACK
 • ۰۵۹T3L4 VAR APAC CN CHINA UNICOM YELLOW

پروداکت کد های نوکیا لومیا ۱۰۲۰ با RM-877

 • ۰۵۹S9T1 VAR NAM US ATT SL BLACK
 • ۰۵۹T013 VAR NAM US ATT SL WHITE
 • ۰۵۹T019 VAR NAM US ATT SL YELLOW
 • ۰۵۹T1V8 VAR NAM CA TELUS MOBILITY SL BLK
 • ۰۵۹T1V9 VAR NAM CA ROGERS WIRELESS SL BLK
 • ۰۵۹T2S0 VAR MVP LTA BLACK
 • ۰۵۹T3M3 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
 • ۰۵۹T790 VAR NAM CA TELUS SL YELLOW
 • ۰۵۹T793 VAR NAM CA ROGERS WIRELESS SL YLW
 • ۰۵۹T872 VAR LTA 6F MOVIS MV SL 64GB BLK
 • ۰۵۹T8D2 PWBASSY LIGHT SWAP ENG 64G GLOBAL
 • ۰۵۹T9B6 VAR LTA MX TELCEL SL BLACK
 • ۰۵۹T9Z7 VAR LTA UY ANTEL SL BLACK
 • ۰۵۹T9Z8 VAR MVP LTA YELLOW
 • ۰۵۹V030 VAR MVP LTA MOVISTAR SL 64GB WHT
 • ۰۵۹V074 VAR MVP LTA WHITE
 • ۰۵۹V0R8 VAR MVP LTA CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹V0R9 VAR LTA AR CV SKD
 • ۰۵۹V0S0 VAR LTA AR CLARO SL SKD
 • ۰۵۹V0T0 VAR LTA MX TELCEL SL YELLOW
 • ۰۵۹V0T2 VAR LTA MX TELCEL SL WHITE
 • ۰۵۹V0V6 VAR LTA AR TELECOM SL SKD
 • ۰۵۹V173 VAR LTA PY TIGO SL BLACK
 • ۰۵۹V197 VAR MVP LTA CLARO SL WHITE
 • ۰۵۹V198 VAR MVP LTA CLARO SL YELLOW
 • ۰۵۹V1Q0 VAR LTA DO ORANGE SL WHITE
 • ۰۵۹V200 VAR LTA AR MOVISTAR 64GB SL SKD
 • ۰۵۹V3G9 VAR MVP LTA MOVISTAR SL 64GB YLW
 • ۰۵۹V445 VAR LTA AR MOVISTAR 32GB SL SKD
ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept