پروداکت کد های لومیا ۹۳۰ با RM-1045

بررسی تخصصی و کامل نوکیا لومیا 930 Nokia Lumia

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کدهای این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی لومیا ۹۳۰ با RM-1045

پروداکت کد های لومیا ۹۳۰ با RM-1045

 • ۰۵۹W1N4 EURO AT A1 TELEKOM BLACK SL
 • ۰۵۹W2T0 EURO DE TELEKOM BLACK
 • ۰۵۹W456 EURO PT NOS BLACK SL
 • ۰۵۹W0J7 VAR APAC HK CV BLACK
 • ۰۵۹W0J6 VAR APAC HK CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0J5 VAR APAC HK CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0J8 VAR APAC HK CV WHITE
 • ۰۵۹W2S3 VAR APAC MY CV BLACK
 • ۰۵۹W2S4 VAR APAC MY CV BR_GRE
 • ۰۵۹W2S6 VAR APAC MY CV BR_ORA
 • ۰۵۹W2S5 VAR APAC MY CV WHITE
 • ۰۵۹W0R0 VAR APAC SG CV BLACK
 • ۰۵۹W0Q9 VAR APAC SG CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0R1 VAR APAC SG CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0R2 VAR APAC SG CV WHITE
 • ۰۵۹W095 VAR APAC TH CV BLACK
 • ۰۵۹W099 VAR APAC TH CV BR_GRE
 • ۰۵۹W098 VAR APAC TH CV BR_ORA
 • ۰۵۹W096 VAR APAC TH CV WHITE
 • ۰۵۹W1X0 VAR APAC TW CV BLACK
 • ۰۵۹W1Z8 VAR APAC TW CV BR_GRE
 • ۰۵۹W1Z7 VAR APAC TW CV BR_ORA
 • ۰۵۹W1Z9 VAR APAC TW CV WHITE
 • ۰۵۹W0W4 VAR APAC VN CV BLACK
 • ۰۵۹W0W5 VAR APAC VN CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0W3 VAR APAC VN CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0W6 VAR APAC VN CV WHITE
 • ۰۵۹W229 VAR EURO 2A VF BLACK SL
 • ۰۵۹W230 VAR EURO 2A VF WHITE SL
 • ۰۵۹W1S3 VAR EURO 2C VF BLACK
 • ۰۵۹W1S5 VAR EURO 2C VF BR_ORA
 • ۰۵۹W1S4 VAR EURO 2C VF WHITE
 • ۰۵۹W2S9 VAR EURO 2H TMO BLACK
 • ۰۵۹W0X5 VAR EURO 3V CV BLACK
 • ۰۵۹W0X7 VAR EURO 3V CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0X8 VAR EURO 3V CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0X6 VAR EURO 3V CV WHITE
 • ۰۵۹W2S7 VAR EURO 3Z TMO BLACK SL
 • ۰۵۹W2S8 VAR EURO 3Z TMO WHITE SL
 • ۰۵۹W262 VAR EURO 6A CV BLACK
 • ۰۵۹W264 VAR EURO 6A CV BR_ORA
 • ۰۵۹W263 VAR EURO 6A CV WHITE
 • ۰۵۹W1N7 VAR EURO 7F CV BLACK
 • ۰۵۹W524 VAR EURO 7F CV BR_GRE
 • ۰۵۹W526 VAR EURO 7F CV BR_ORA
 • ۰۵۹W1N8 VAR EURO 7F CV WHITE
 • ۰۵۹W1J1 VAR EURO 8H CV BLACK
 • ۰۵۹W1J3 VAR EURO 8H CV BRIGHT GREEN
 • ۰۵۹W1J4 VAR EURO 8H CV BRIGHT ORANGE
 • ۰۵۹W1J6 VAR EURO 8H CV WHITE
 • ۰۵۹W1K8 VAR EURO 9T CV BLACK
 • ۰۵۹W1S8 VAR EURO 9T CV BR_GRE
 • ۰۵۹W1S9 VAR EURO 9T CV BR_ORA
 • ۰۵۹W1T0 VAR EURO 9T CV WHITE
 • ۰۵۹W1N3 VAR EURO CH SWISSCOM BLACK
 • ۰۵۹W1S6 VAR EURO CH SWISSCOM BR_GRE
 • ۰۵۹W265 VAR EURO CH SWISSCOM BR_ORA
 • ۰۵۹W1N5 VAR EURO DE O2 WHITE
 • ۰۵۹W0M4 VAR EURO FR SFR BLACK SL
 • ۰۵۹W1R6 VAR EURO FR SFR BR_GRE SL
 • ۰۵۹W1R7 VAR EURO FR SFR BR_ORA SL
 • ۰۵۹W0M3 VAR EURO FR SFR WHITE SL
 • ۰۵۹W0L7 VAR EURO GB O2 BLACK SL
 • ۰۵۹W0L8 VAR EURO GB O2 BR_GRE SL
 • ۰۵۹W1R3 VAR EURO GB VF BLACK SL
 • ۰۵۹W1R4 VAR EURO GB VF BR_GRE SL
 • ۰۵۹W1R5 VAR EURO GB VF BR_ORA SL
 • ۰۵۹W1K7 VAR EURO GR VF BLACK
 • ۰۵۹W2Z7 VAR EURO IE METEOR BLACK SL
 • ۰۵۹W2Z8 VAR EURO IE METEOR WHITE SL
 • ۰۵۹W2Z9 VAR EURO IE O2 BLACK SL
 • ۰۵۹W383 VAR EURO IE O2 BR_ORA SL
 • ۰۵۹W2X3 VAR EURO IE VF BLACK SL
 • ۰۵۹W0H8 VAR EURO IT CV BLACK
 • ۰۵۹W0J0 VAR EURO IT CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0J1 VAR EURO IT CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0H9 VAR EURO IT CV WHITE
 • ۰۵۹W1R0 VAR EURO IT H3G BLACK
 • ۰۵۹W1R1 VAR EURO IT H3G WHITE
 • ۰۵۹W1G6 VAR EURO IT TIM BLACK
 • ۰۵۹W1H8 VAR EURO IT TIM WHITE
 • ۰۵۹W1K6 VAR EURO IT VF BLACK
 • ۰۵۹W0X9 VAR EURO IT WIND BLACK
 • ۰۵۹W0Z0 VAR EURO IT WIND WHITE
 • ۰۵۹W1G7 VAR EURO NL CV BLACK
 • ۰۵۹W1H6 VAR EURO NL CV BRIGHT GREEN
 • ۰۵۹W1H7 VAR EURO NL CV BRIGHT ORANGE
 • ۰۵۹W1H9 VAR EURO NL CV WHITE
 • ۰۵۹W1G8 VAR EURO PL CV BLACK
 • ۰۵۹W1H5 VAR EURO PL CV BRIGHT GREEN
 • ۰۵۹W1J0 VAR EURO PL CV WHITE
 • ۰۵۹W300 VAR EURO PL PLAY BLACK
 • ۰۵۹W302 VAR EURO PL PLAY BR_GRE
 • ۰۵۹W301 VAR EURO PL PLAY WHITE
 • ۰۵۹W1J5 VAR EURO PL POLKOMTEL BGREEN
 • ۰۵۹W1J2 VAR EURO PL POLKOMTEL BLACK
 • ۰۵۹W1J7 VAR EURO PL POLKOMTEL WHITE
 • ۰۵۹W363 VAR EURO RO VF BLACK
 • ۰۵۹W266 VAR EURO TR CV BLACK
 • ۰۵۹W366 VAR EURO TR CV BR_ORA
 • ۰۵۹W267 VAR EURO TR CV WHITE
 • ۰۵۹W1L3 VAR IMEA 3M CV BLACK
 • ۰۵۹W1L2 VAR IMEA 3M CV BR_ORA
 • ۰۵۹W1L4 VAR IMEA 3M CV WHITE
 • ۰۵۹W1R2 VAR IMEA 3T CV BLACK
 • ۰۵۹W356 VAR IMEA 3T CV WHITE
 • ۰۵۹W227 VAR IMEA 4Y CV BLACK
 • ۰۵۹W231 VAR IMEA 4Y CV BR_GRE
 • ۰۵۹W233 VAR IMEA 4Y CV BR_ORA
 • ۰۵۹W228 VAR IMEA 4Y CV WHITE
 • ۰۵۹W0R4 VAR IMEA 7P CV BLACK
 • ۰۵۹W0R6 VAR IMEA 7P CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0R7 VAR IMEA 7P CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0R5 VAR IMEA 7P CV WHITE
 • ۰۵۹W1L5 VAR IMEA 9L CV BLACK
 • ۰۵۹W1K9 VAR IMEA 9L CV BR_GRE
 • ۰۵۹W1L0 VAR IMEA 9L CV BR_ORA
 • ۰۵۹W1L6 VAR IMEA 9L CV WHITE
 • ۰۵۹W201 VAR IMEA 9Z CV BLACK
 • ۰۵۹W243 VAR IMEA IR CV BLACK
 • ۰۵۹W242 VAR IMEA IR CV BR_ORA
 • ۰۵۹W244 VAR IMEA IR CV WHITE
 • ۰۵۹W1P1 VAR IMEA ZA CV BLACK
 • ۰۵۹W422 VAR IMEA ZA MTN BLACK
 • ۰۵۹W1P4 VAR IMEA ZA VODACOM BLACK
 • ۰۵۹W343 VAR IMEA ZA VODACOM WHITE
 • ۰۵۹W308 VAR LTA 7R CV BLACK
 • ۰۵۹W309 VAR LTA 7R CV BR_ORA
 • ۰۵۹W2V3 VAR LTA 7R CV WHITE
 • ۰۵۹W2X4 VAR LTA BR CV BLACK
 • ۰۵۹W2X5 VAR LTA BR CV WHITE
 • ۰۵۹W0Z1 VAR EURO DE CV BLACK
 • ۰۵۹W0Z3 VAR EURO DE CV BR_GRE
 • ۰۵۹W0Z4 VAR EURO DE CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0Z2 VAR EURO DE CV WHITE
 • ۰۵۹W1K5 VAR EURO DE VF BLACK
 • ۰۵۹W1X9 VAR EURO DE VF BR_GRE
 • ۰۵۹W007 VAR EURO FR CV BLACK
 • ۰۵۹W009 VAR EURO FR CV BR_GRE
 • ۰۵۹W010 VAR EURO FR CV BR_ORA
 • ۰۵۹W008 VAR EURO FR CV WHITE
 • ۰۵۹W004 VAR EURO GB CV BLACK
 • ۰۵۹W005 VAR EURO GB CV BR_GRE
 • ۰۵۹W006 VAR EURO GB CV BR_ORA
 • ۰۵۹W025 VAR EURO GB CV WHITE
 • ۰۵۹W2X6 VAR EURO GB EE BLACK SL
 • ۰۵۹W2X7 VAR EURO GB EE BR_GRE SL
 • ۰۵۹W348 VAR EURO GB EE BR_ORA SL
 • ۰۵۹W1L5 VAR IMEA 9L CV BLACK
 • ۰۵۹W1K9 VAR IMEA 9L CV BR_GRE
 • ۰۵۹W1L0 VAR IMEA 9L CV BR_ORA
 • ۰۵۹W1L6 VAR IMEA 9L CV WHITE
 • ۰۵۹W0F5 VAR APAC AU CV BLACK
 • ۰۵۹W2T2 VAR APAC AU CV BR_GRE
 • ۰۵۹W2T1 VAR APAC AU CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0F2 VAR APAC AU CV WHITE
 • ۰۵۹W0D4 VAR APAC PH CV BLACK
 • ۰۵۹W0D5 VAR APAC PH CV BR_ORA
 • ۰۵۹W0D2 VAR APAC PH CV WHITE
 • ۰۵۹W007 VAR EURO FR CV BLACK
 • ۰۵۹W009 VAR EURO FR CV BR_GRE
 • ۰۵۹W010 VAR EURO FR CV BR_ORA
 • ۰۵۹W008 VAR EURO FR CV WHITE
 • ۰۵۹W268 VAR EURO FR ORANGE BLACK SL
 • ۰۵۹W004 VAR EURO GB CV BLACK
 • ۰۵۹W005 VAR EURO GB CV BR_GRE
 • ۰۵۹W006 VAR EURO GB CV BR_ORA
 • ۰۵۹W025 VAR EURO GB CV WHITE
 • ۰۵۹W287 VAR EURO PL ORANGE BLACK
 • ۰۵۹W294 VAR EURO PL ORANGE BR_ORA
 • ۰۵۹W288 VAR EURO PL ORANGE WHITE
 • ۰۵۹W290 VAR EURO RO ORANGE BLACK SL
 • ۰۵۹W291 VAR EURO RO ORANGE WHITE SL
 • ۰۵۹W1L7 VAR APAC AU TELSTRA BLACK
 • ۰۵۹W1L9 VAR APAC AU TELSTRA BR_ORA
 • ۰۵۹W1M6 VAR APAC AU TELSTRA WHITE
 • ۰۵۹W1P6 VAR APAC NZ VF BLACK
 • ۰۵۹W1P7 VAR APAC NZ VF WHITE
 • ۰۵۹W1L8 VAR APAC AU OPTUS BLACK
 • ۰۵۹W1L1 VAR APAC AU VF BLACK
 • ۰۵۹W1M7 VAR APAC AU VF WHITE
 • اموزش کامل فلش کردن و تعویض رام ویندوز فون

7 نظرات
 1. علی کاربر می گوید

  سلام . رام فنلاند رو تو لیست ندیدم !
  ۳V همون فنلانده ؟

 2. محسن کاربر می گوید

  سلام
  لطفا بهترین رام فنلاند و ایتالیا رو بگید…
  من نمی دونم کدومه …
  و لطفا بفرمایید که کدوک بهتره ؟

  ممنون

 3. امین کاربر می گوید

  سلام ، یه سوال من همین جوری هر کدی که خواستمو می تونم بردارم؟؟؟؟؟تو را خدا کمک کنید ؟!؟!برام کامل توضیح بدین؟!؟؟!

  1. علی اکبری کاربر می گوید

   سلام
   اگر RM اش به گوشیتون میخوره
   بله

   1. امین کاربر می گوید

    سلام
    من متاسفانه بیلد ۱۰۰۸۰ را برای ۹۳۰ گرفتم حالا می خوام به ویندوزفون ۸٫۱ برگردم منتها با برنامه windowsphonerecovery به خاطر مشکلات اینترنت نمی تونم دانلود کنم پس باید خودم رام گوشی دانلود کن و با اون برنامه نصب کنم ولی توی بیلد ۱۰۰۸۰ نمی دونم کجا رام گوشی منو نشون می ده؟!؟؟؟!کمکم کنید لطفا؟؟؟؟؟

 4. امین کاربر می گوید

  کمکککککککککککککککککککککککککککک!!!!!!!!!

 5. معین کاربر می گوید

  سلام
  آپدیت ویندوز ۱۰ هم میشه دانلود کرد؟ منظورم اینه که کدوم یکی از ایناست

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept