پروداکت کد های لومیا ۹۲۵ RM-892 RM-893 RM-910

nokia-lumia-925-نوکیا لومیا 925

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کدهای این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی لومیا ۹۲۵ با RM-910 و RM-893 و RM-892

پروداکت کد های لومیا ۹۲۵ با RM-910

 • ۰۵۹S6S4 VAR CN CHINA UNICOM WHITE
 • ۰۵۹S6S5 VAR CN CHINA UNICOM GREY
 • ۰۵۹S6S1 VAR CN CHINA UNICOM BLACK
 • ۰۵۹T684 VAR APAC ID TRI BLACK
 • ۰۵۹T688 VAR APAC ID TRI GREY
 • ۰۵۹T691 VAR APAC ID TRI WHITE
 • ۰۵۹T689 VAR APAC ID ERA GREY
 • ۰۵۹T692 VAR APAC ID ERA WHITE
 • ۰۵۹T685 VAR APAC ID ERA BLACK
 • ۰۵۹T690 VAR APAC ID PAR GREY
 • ۰۵۹T686 VAR APAC ID PAR BLACK
 • ۰۵۹T693 VAR APAC ID PAR WHITE
 • ۰۵۹S6Z0 VAR VN CV WHTE
 • ۰۵۹S6Z1 VAR VN CV GREY
 • ۰۵۹S6W4 VAR VN CV BLACK
 • ۰۵۹T021 VAR MVP IMEA GREY
 • ۰۵۹T023 VAR MVP IMEA WHITE
 • ۰۵۹S9S8 VAR MVP IMEA BLACK
 • ۰۵۹T247 VAR IMEA GH NG SN AV BLACK
 • ۰۵۹T269 VAR IMEA GH NG SN AV GREY
 • ۰۵۹T270 VAR IMEA GH NG SN AV WHITE
 • ۰۵۹T9H5 VAR IMEA KE TZ UG ZM AV BLACK
 • ۰۵۹T005 VAR IMEA DZ MA TN AV GREY
 • ۰۵۹T006 VAR IMEA DZ MA TN AV WHITE
 • ۰۵۹S9S9 VAR IMEA DZ MA TN AV BLACK
 • ۰۵۹V426 VAR IMEA IR CV WHITE
 • ۰۵۹V427 VAR IMEA IR CV GREY
 • ۰۵۹V0Q6 MEA GREY SWAP
 • ۰۵۹V0Q5 MEA WHITE SWAP
 • ۰۵۹V0Q7 MEA BLACK SWAP

پروداکت کد های لومیا ۹۲۵ با RM-892

 • ۰۵۹S4J7 VAR FI CV BLACK
 • ۰۵۹S5L4 GLOBAL WHITE SWAP
 • ۰۵۹S5L6 GLOBAL GREY SWAP
 • ۰۵۹S5L7 GLOBAL BLACK SWAP
 • ۰۵۹S5P5 GLOBAL 32GB BLACK SWAP
 • ۰۵۹S5R0 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
 • ۰۵۹S695 VAR DE CV BLACK
 • ۰۵۹S696 VAR DE CV GREY
 • ۰۵۹S697 VAR DE CV WHITE
 • ۰۵۹S6R8 VAR FI CV WHITE
 • ۰۵۹S6R9 VAR FI CV GREY
 • ۰۵۹S700 VAR GB VOD CONTRACT 32GB SL BLACK
 • ۰۵۹S702 VAR GB VODAFONE 16GB SL WHITE
 • ۰۵۹S726 VAR IT CV BLACK
 • ۰۵۹S7C2 VAR IT VODAFONE 16GB BLACK
 • ۰۵۹S7C3 VAR IT VODAFONE 16GB WHITE
 • ۰۵۹S7G4 VAR GB EE SL BLACK
 • ۰۵۹S7G9 VAR FR ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹S7S0 VAR MEA3 AE BH KW OM QA+ AV BLACK
 • ۰۵۹S7Z0 VAR MEA3 AE BH KW OM QA+ AV WHITE
 • ۰۵۹S804 VAR MEA3 AE BH KW OM QA+ AV GREY
 • ۰۵۹S8C3 VAR RO ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹S8C8 VAR PL PTK CENTERTEL BLACK
 • ۰۵۹S8D9 VAR SK ORANGE BLACK
 • ۰۵۹S8F0 VAR ES ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹S8G3 VAR IT H3G BLACK
 • ۰۵۹S8G9 VAR IT CV WHITE
 • ۰۵۹S8H0 VAR EURO DE VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹S8J0 VAR AU TELSTRA WHITE
 • ۰۵۹S8J8 VAR AU TELSTRA BLACK
 • ۰۵۹S8N1 VAR IT CV GREY
 • ۰۵۹S8R4 VAR EURO ES VODAFONE 32GB SL BLK
 • ۰۵۹S916 VAR GB CV BLACK
 • ۰۵۹S917 VAR GB CV WHITE
 • ۰۵۹S918 VAR GB CV GREY
 • ۰۵۹S920 VAR IE VODAFONE 16GB SL BLACK
 • ۰۵۹S932 VAR PT VODAFONE 32GB SL BLACK
 • ۰۵۹S937 VAR IE VODAFONE 32GB SL BLACK
 • ۰۵۹S938 VAR EURO GR VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹S943 VAR HU VODAFONE 32GB SL BLACK
 • ۰۵۹S962 VAR GB H3G SL BLACK
 • ۰۵۹S968 VAR APAC AU OPTUS BLACK
 • ۰۵۹S970 VAR APAC AU VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹S981 VAR APAC AU OPTUS WHITE
 • ۰۵۹S9F2 VAR APAC NZ VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹S9F3 VAR APAC AU CV BLACK
 • ۰۵۹S9F5 VAR APAC AU CV WHITE
 • ۰۵۹S9F6 VAR APAC AU CV GREY
 • ۰۵۹S9M4 VAR EURO DE TELEKOM JOYN GREY
 • ۰۵۹S9M5 VAR EURO DE TELEKOM JOYN WHITE
 • ۰۵۹S9M7 VAR EURO DE O2 POSTPAID WHITE
 • ۰۵۹S9T0 VAR EURO GB O2 SL WHITE
 • ۰۵۹S9T8 VAR MVP IMEA JO LB PS BLACK
 • ۰۵۹T001 VAR MVP IMEA JO LB PS WHITE
 • ۰۵۹T003 VAR MVP IMEA JO LB PS GREY
 • ۰۵۹T031 VAR EURO IT TIM BLACK
 • ۰۵۹T040 VAR IT H3G GREY
 • ۰۵۹T041 VAR IT H3G WHITE
 • ۰۵۹T081 VAR IT VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹T0B0 VAR IE VODAFONE 16GB SL WHITE
 • ۰۵۹T0B2 VAR EURO FR CV BLACK
 • ۰۵۹T0B3 VAR EURO FR BOUYGUES TELECOM BLK
 • ۰۵۹T0B4 VAR EURO FR SFR SL BLACK
 • ۰۵۹T0B5 VAR EURO NL VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹T0B6 VAR EURO DE VODAFONE 16GB WHITE
 • ۰۵۹T0B9 VAR APAC SG CV BLACK
 • ۰۵۹T0C0 VAR APAC SG CV GREY
 • ۰۵۹T0C1 VAR APAC SG CV WHITE
 • ۰۵۹T0C2 VAR APAC SG SINGTEL BLACK
 • ۰۵۹T0C3 VAR APAC SG SINGTEL GREY
 • ۰۵۹T0C4 VAR APAC SG SINGTEL WHITE
 • ۰۵۹T0P0 VAR IMEA IN CV BLACK
 • ۰۵۹T0P2 VAR IMEA IN CV WHITE
 • ۰۵۹T0P3 VAR IMEA IN CV GREY
 • ۰۵۹T127 VAR EURO ES VODAFONE 16GB SL WHT
 • ۰۵۹T195 VAR APAC TH CV BLACK
 • ۰۵۹T196 VAR APAC TH CV WHITE
 • ۰۵۹T198 VAR APAC TH CV GREY
 • ۰۵۹T1B6 VAR EURO SWISSCOM CH 32GB BLACK
 • ۰۵۹T1B7 VAR EURO SWISSCOM CH 16GB WHITE
 • ۰۵۹T1B8 VAR EURO SWISSCOM CH 16GB GREY
 • ۰۵۹T1J4 VAR EURO RO VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹T1L9 VAR EURO IE O2 SL BLACK
 • ۰۵۹T1M0 VAR EURO IE METEORMOBILE SL BLACK
 • ۰۵۹T1P2 VAR EURO FR CV GREY
 • ۰۵۹T1P3 VAR EURO FR CV WHITE
 • ۰۵۹T1R1 VAR EURO RU CV BLACK
 • ۰۵۹T1R2 VAR EURO RU CV WHITE
 • ۰۵۹T1R3 VAR EURO RU CV GREY
 • ۰۵۹T1R4 VAR EURO KZ CV BLACK
 • ۰۵۹T1R5 VAR EURO KZ CV WHITE
 • ۰۵۹T1R6 VAR EURO UA CV BLACK
 • ۰۵۹T1R7 VAR EURO UA CV WHITE
 • ۰۵۹T1S4 VAR EURO GB O2 SL BLACK
 • ۰۵۹T1T2 VAR APAC PH CV BLACK
 • ۰۵۹T1T5 VAR APAC PH CV WHITE
 • ۰۵۹T1V5 VAR EURO AT MOBILKOM 32GB SL BLK
 • ۰۵۹T1V7 VAR EURO ES MOVISTAR SL BLACK
 • ۰۵۹T213 VAR EURO AT CH EE LT LV AV BLACK
 • ۰۵۹T232 VAR EURO IT TIM WHITE
 • ۰۵۹T239 VAR LTA BR CLARO BLACK
 • ۰۵۹T246 VAR EURO IT TIM GREY
 • ۰۵۹T2J4 VAR APAC HK CV BLACK
 • ۰۵۹T2J7 VAR APAC HK CV WHITE
 • ۰۵۹T2J9 VAR APAC HK CV GREY
 • ۰۵۹T2S1 VAR GB H3G SL WHITE
 • ۰۵۹T2S8 VAR EURO FR SFR SL GREY
 • ۰۵۹T2T0 VAR APAC SG STARHUB WHITE
 • ۰۵۹T2T2 VAR APAC SG STARHUB BLACK
 • ۰۵۹T2T3 VAR APAC SG STARHUB GREY
 • ۰۵۹T2T5 VAR EURO IT WIND BLACK
 • ۰۵۹T2W4 VAR MVP EURO DK IS NO SE BLACK
 • ۰۵۹T358 VAR MVP LTA MOVISTAR SL BLACK
 • ۰۵۹T359 VAR EURO UA CV GREY
 • ۰۵۹T371 VAR IMEA ZA CV BLACK
 • ۰۵۹T3C4 VAR EURO NL CV BLACK
 • ۰۵۹T3D8 VAR MVP EURO BE LU BLACK
 • ۰۵۹T3L1 VAR FR ORANGE SL WHITE
 • ۰۵۹T3M6 VAR EURO AT CH EE LT LV AV WHITE
 • ۰۵۹T3M8 VAR EURO AT CH EE LT LV AV GREY
 • ۰۵۹T3N0 VAR LTA BR VIVO BLACK
 • ۰۵۹T3N1 VAR LTA BR VIVO GREY
 • ۰۵۹T3P0 VAR EURO IE METEORMOBILE SL GREY
 • ۰۵۹T467 VAR IMEA ZA VODACOM 32GB BLACK
 • ۰۵۹T475 VAR EURO DEVELOPER DEVICE WHITE
 • ۰۵۹T489 VAR MVP LTA BLACK
 • ۰۵۹T498 VAR IMEA ZA MTN BLACK
 • ۰۵۹T4J5 VAR EURO CH SWISSCOM 16GB BLACK
 • ۰۵۹T4J8 VAR EURO CH ORANGE BLACK
 • ۰۵۹T4K4 VAR EURO CH ORANGE GREY
 • ۰۵۹T4M2 VAR MVP EURO ES PT BLACK
 • ۰۵۹T4M5 VAR EURO IT WIND WHITE
 • ۰۵۹T4N9 VAR EURO FR SFR SL WHITE
 • ۰۵۹T4Q5 VAR EURO CH ORANGE WHITE
 • ۰۵۹T575 VAR LTA BR VIVO WHITE
 • ۰۵۹T5S6 VAR MVP LTA MOVISTAR SL WHITE
 • ۰۵۹T5S7 VAR MVP LTA MOVISTAR SL GREY
 • ۰۵۹T5S8 VAR TW MV BLACK
 • ۰۵۹T5T0 VAR LTA BR CV BLACK
 • ۰۵۹T5X3 VAR LTA BR OI BLACK
 • ۰۵۹T5X4 VAR LTA BR OI WHITE
 • ۰۵۹T5X6 VAR MVP EURO DK IS NO SE GREY
 • ۰۵۹T5X7 VAR MVP EURO DK IS NO SE WHITE
 • ۰۵۹T612 VAR EURO NL CV WHITE
 • ۰۵۹T613 VAR EURO NL CV GREY
 • ۰۵۹T617 VAR MVP EURO BE LU WHITE
 • ۰۵۹T618 VAR MVP EURO BE LU GREY
 • ۰۵۹T619 VAR EURO TR CV BLACK
 • ۰۵۹T620 VAR EURO TR CV WHITE
 • ۰۵۹T621 VAR EURO TR CV GREY
 • ۰۵۹T645 VAR EURO PL CV BLACK
 • ۰۵۹T646 VAR EURO PL CV WHITE
 • ۰۵۹T647 VAR EURO PL CV GREY
 • ۰۵۹T669 VAR MVP LTA CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹T671 VAR MVP APAC TW WHITE
 • ۰۵۹T6C4 VAR IMEA ZA CV WHITE
 • ۰۵۹T6C5 VAR IMEA ZA CV GREY
 • ۰۵۹T6C6 VAR IMEA ZA MTN WHITE
 • ۰۵۹T6F3 VAR APAC KH CV BLACK
 • ۰۵۹T6F4 VAR APAC KH CV WHITE
 • ۰۵۹T6F5 VAR APAC KH CV GREY
 • ۰۵۹T6V1 VAR APAC PH CV GREY
 • ۰۵۹T769 VAR IMEA ZA MTN GREY
 • ۰۵۹T770 VAR APAC MY CV BLACK
 • ۰۵۹T771 VAR APAC MY CV WHITE
 • ۰۵۹T772 VAR APAC MY CV GREY
 • ۰۵۹T773 VAR AT MOBILKOM SL 16GB BLACK
 • ۰۵۹T787 VAR EURO 7F CEE AV BLACK
 • ۰۵۹T788 VAR EURO 7F CEE AV GREY
 • ۰۵۹T789 VAR EURO 7F CEE AV WHITE
 • ۰۵۹T794 VAR EU HU T-MOBILE SL BLACK
 • ۰۵۹T795 VAR EU HU T-MOBILE SL WHITE
 • ۰۵۹T796 VAR EU IL CV BLACK
 • ۰۵۹T7B7 VAR IMEA NP CV BLACK
 • ۰۵۹T7B8 VAR IMEA NP CV WHITE
 • ۰۵۹T7B9 VAR IMEA NP CV GREY
 • ۰۵۹T7C0 VAR IMEA BD CV BLACK
 • ۰۵۹T7C1 VAR IMEA BD CV WHITE
 • ۰۵۹T7C2 VAR IMEA BD CV GREY
 • ۰۵۹T7M9 VAR EURO CZ VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹T7N3 VAR EU IL CV WHITE
 • ۰۵۹T7N9 VAR IMEA LK CV BLACK
 • ۰۵۹T7P0 VAR IMEA LK CV WHITE
 • ۰۵۹T7P1 VAR IMEA LK CV GREY
 • ۰۵۹T7Q6 VAR SK ORANGE GREY
 • ۰۵۹T7R7 VAR EU T-MOBILE NL BLACK
 • ۰۵۹T7R8 VAR EURO PL T-MOBILE BLACK
 • ۰۵۹T7W3 VAR MVP EURO T-MOBILE BLACK
 • ۰۵۹T7X2 VAR EURO TR VODAFONE 32GB BLACK
 • ۰۵۹T7Z3 VAR RO ORANGE SL GREY
 • ۰۵۹T855 VAR LTA CO CLARO GREY
 • ۰۵۹T878 VAR MVP EURO ES PT WHITE
 • ۰۵۹T882 VAR MVP LTA WHITE
 • ۰۵۹T8B2 VAR EURO HR VIPNET SL GREY
 • ۰۵۹T8C3 VAR LTA BR CLARO WHITE
 • ۰۵۹T8D5 VAR EU GR VODAFONE 16GB BLACK
 • ۰۵۹T8D6 VAR EU GR VODAFONE 16GB WHITE
 • ۰۵۹T8D7 VAR EU T-MOBILE NL WHITE
 • ۰۵۹T8R4 VAR LTA CO CLARO WHITE
 • ۰۵۹T908 VAR MVP EURO T-MOBILE GREY
 • ۰۵۹T910 VAR MVP EURO T-MOBILE WHITE
 • ۰۵۹T928 VAR EU PL POLKOMTEL BLACK
 • ۰۵۹T929 VAR EU PL POLKOMTEL WHITE
 • ۰۵۹T9D5 VAR IMEA AO MZ AV BLACK
 • ۰۵۹T9D6 VAR IMEA AO MZ AV WHITE
 • ۰۵۹T9S1 VAR LTA CL ENTEL PCS SL BLACK
 • ۰۵۹T9Z1 VAR LTA BR CV MANAUS BLACK
 • ۰۵۹V005 VAR EURO FR BOUYGUES DEMO BLACK
 • ۰۵۹V012 VAR MVP LTA CLARO SL WHITE
 • ۰۵۹V013 VAR LTA BR CV MANAUS WHITE
 • ۰۵۹V0R5 VAR LTA BR TIM BLACK
 • ۰۵۹V1B0 VAR ES ORANGE SL WHITE
 • ۰۵۹V238 VAR PL PTK CENTERTEL WHITE
 • ۰۵۹V239 VAR PL PTK CENTERTEL GREY
 • ۰۵۹V258 VAR EURO IE H3G SL BLACK
 • ۰۵۹V2X0 VAR EURO RU MTS WHITE
 • ۰۵۹V2Z1 VAR EURO PL T-MOBILE WHITE
 • ۰۵۹V3J3 VAR EURO ES MOVISTAR BLACK
 • ۰۵۹V574 VAR GB H3G BLACK
 • ۰۵۹V5H9 VAR IMEA ZA VODACOM 16GB BLACK
 • ۰۵۹V5J9 VAR IMEA ZA VODACOM 16GB WHITE

پروداکت کد های لومیا ۹۲۵ با RM-893

 • ۰۵۹S5C4 VAR US T-MOBILE SL WHITE
 • ۰۵۹T670 VAR MVP LTA CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹T7R9 VAR LTA AR CLARO SL SKD
 • ۰۵۹T946 VAR MVP LTA CLARO SL WHITE
 • ۰۵۹T5S3 VAR MVP LTA MOVISTAR SL WHITE
 • ۰۵۹S951 VAR MVP LTA MOVISTAR SL BLACK
 • ۰۵۹T5S4 VAR MVP LTA MOVISTAR SL GREY
 • ۰۵۹T883 VAR LTA MV WHITE
 • ۰۵۹S6H3 VAR LTA AV BLACK
 • ۰۵۹V0X1 VAR LTA PE NEXTEL SL BLACK
 • ۰۵۹T8D8 VAR LTA DO ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹T0B7 VAR NAM US ATT SL BLACK
 • ۰۵۹S8F8 VAR MX TELCEL SL BLACK
 • ۰۵۹T7X1 VAR LTA PY TIGO SL BLACK
 • ۰۵۹T7W8 VAR LTA AR CV SKD
 • ۰۵۹T966 PWBASSY LIGHT SWAP ENG AT&T
 • ۰۵۹T8S0 VAR LTA MV GREY
 • ۰۵۹V201 VAR LTA UY ANTEL SL BLACK
 • ۰۵۹T7V5 VAR LTA AR MOVISTAR SL SKD
 • ۰۵۹T881 VAR MX TELCEL SL GREY
 • ۰۵۹T880 VAR MX TELCEL SL WHITE
 • ۰۵۹T7W9 VAR LTA AR TELECOM SL SKD
 • ۰۵۹S8X5 GLOBAL BLACK SWAP
 • ۰۵۹S8X4 GLOBAL GREY SWAP
 • ۰۵۹S8X1 PWBASSY LIGHT SWAP ENGINE GLOBAL
 • ۰۵۹S8X2 GLOBAL WHITE SWAP
 • ۰۵۹T8H0 PWBASSY LIGHT SWAP ENG T-MOBILE
1 نظر
 1. Navid کاربر می گوید

  سلام
  داداش من نوشته rm 910. میشه رام های rm 892 یا ۹۳ رو استفاده کنم؟

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept