پروداکت کد های لومیا ۹۲۰ RM-821 RM-820 RM-822

اپدیت لومیا cyan برای لومیا 920 lumia

پروداکت کد Product Code کدی است که جهت دانلود رام برای فلش زدن گوشی به رام های دیگر صورت میگیرد. شاید برای شما سخت باشد که بگردید و پروداکت کد گوشی خودتان را پیدا کنید. در این مطلب لیست کاملی از پروداکت کدهای این گوشی لومیا را قرار میدهیم.

لیست کامل Product Code برای گوشی لومیا ۶۳۰ با RM-820 و RM-821 و RM-822

پروداکت کد های لومیا ۹۲۰ با RM-820

 • ۰۵۹L848 NDT AMERICA ATT Black
 • ۰۵۹N5T3 NDT AMERICA ATT White
 • ۰۵۹N5T5 NDT AMERICA ATT Yellow
 • ۰۵۹N5T7 NDT AMERICA ATT Red
 • ۰۵۹N5T9 NDT AMERICA ATT Cyan
 • ۰۵۹Q6W4 VAR AMERICA CA ROGERSWIR SL BLACK
 • ۰۵۹R2L5 AT&T DEVELOPER DEVICE BLK
 • ۰۵۹R2L8 VAR AMERICA CA ROGERS SL YELLOW
 • ۰۵۹R3R8 VAR AMERICA CA ROGERSWIR SL RED
 • ۰۵۹R4W6 GLOBAL BLACK SWAP
 • ۰۵۹R4W7 GLOBAL WHITE SWAP
 • ۰۵۹R4W8 GLOBAL RED SWAP
 • ۰۵۹R6K1 PWBASSY LIGHT SWAP ENG ATT
 • ۰۵۹R6P3 VAR AMERICA CA ROGERSWIRE SL WHIT
 • ۰۵۹R742 VAR AMERICA LTA1 PY&UY CV BLACK
 • ۰۵۹R743 VAR AMERICA LTA1 PY&UY CV YELLOW
 • ۰۵۹R744 VAR AMERICA LTA1 PY&UY CV RED
 • ۰۵۹R745 VAR AMERICA AR CV SKD BLACK
 • ۰۵۹R746 VAR AMERICA LTA1 PY&UY CV WHITE
 • ۰۵۹R748 VAR AMERICA AR CLARO SL SKD BLACK
 • ۰۵۹R749 VAR AMERICA AR TELECOM SL SKD BLK
 • ۰۵۹R755 VAR AMERICA AR CV SKD WHITE
 • ۰۵۹R756 VAR AMERICA AR MOVI SKD SL BLACK
 • ۰۵۹R8M9 VAR AMERICA LTA1 CO&EC CV BLACK
 • ۰۵۹R8V5 VAR AMERICA-LTA1 EC CONECEL BLACK
 • ۰۵۹R984 VAR AMERICA PE CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹R9B0 VAR AMERICA PE CLARO SL WHITE
 • ۰۵۹R9B3 VAR AMERICA PE MOVISTAR SL WHITE
 • ۰۵۹R9B6 VAR AMERICA PE MOVISTAR SL BLACK
 • ۰۵۹R9G3 GLOBAL YELLOW SWAP
 • ۰۵۹R9W2 VAR AMERICA-LTA1 CO&EC CV WHITE
 • ۰۵۹S0G4 VAR AMERICA LTA1 MX TELCEL SL BLK
 • ۰۵۹S0M8 VAR AMERICA LTA1 MX CV BLACK
 • ۰۵۹S0M9 VAR AMERICA LTA1 MX CV WHITE
 • ۰۵۹S0N0 VAR AMERICA LTA1 MX CV YELLOW
 • ۰۵۹S0R5 VAR AMERICA-LTA1 MX MOVI SL BLACK
 • ۰۵۹S0R6 VAR AMERICA LTA1 MX TELCEL SL WHI
 • ۰۵۹S0R9 VAR AMERICA-LTA1 MX MOVI SL WHITE
 • ۰۵۹S0S0 VAR AMERICA LTA1 MX TELCEL SL YEL
 • ۰۵۹S0T0 VAR AMERICA-LTA1 MX IUSACE SL BLK
 • ۰۵۹S0T1 VAR AMERICA-LTA1 MX IUSACE SL WHT
 • ۰۵۹S1C5 VAR AMERICA LTA1 DO ORANGE SL BLK
 • ۰۵۹S227 VAR AMERICA LTA1 UY ANTEL SL BLK
 • ۰۵۹S311 VAR AMERICA LTA1 DO CLARO SL WHT
 • ۰۵۹S336 VAR AMERICA LTA1 UY ANTEL SL WHT
 • ۰۵۹S338 VAR AMERICA LTA1 PY TIGO SL BLK
 • ۰۵۹S339 VAR AMERICA LTA1 PY TIGO SL YELLO
 • ۰۵۹S3M2 VAR AMERICA LTA1 MX CV RED
 • ۰۵۹S3V3 VAR AMERICA-LTA1 PR CLARO SL BLK
 • ۰۵۹S4C0 VAR AMERICA-LTA1 PR CLARO SL RED
 • ۰۵۹S4C1 VAR AMERICA-LTA1 PR CLARO SL WHIT
 • ۰۵۹S4N6 VAR LTA1 UY ANTEL SL RED
 • ۰۵۹S658 VAR AMERICA AR CLARO SL SKD WHITE
 • ۰۵۹S659 VAR AMERICA AR TELECOM SL SKD WHI
 • ۰۵۹S660 VAR AMERICA AR TELECOM SL SKD YEL
 • ۰۵۹S662 VAR AMERICA AR CLARO SL SKD YELLO
 • ۰۵۹S666 VAR AMERICA AR MOVI SL SKD WHITE
 • ۰۵۹S668 VAR AMERICA AR MOVI SL SKD YELLOW
 • ۰۵۹S6L4 VAR AMERICA LTA1 UY PY CV LTE BLK
 • ۰۵۹S6L7 VAR AMERICA LTA1 UY PY CV LTE WHI
 • ۰۵۹S6M8 VAR AMERICA LTA1 UY PY CV LTE YEL
 • ۰۵۹S6M9 VAR AMERICA LTA1 UY PY CV LTE RED
 • ۰۵۹S7B4 VAR AMERICA AR CV SKD YELLOW
 • ۰۵۹T1H2 VAR AMERICA PE CLARO SL RED
 • ۰۵۹T1H3 VAR AMERICA PE CLARO SL YELLOW

پروداکت کد های لومیا ۹۲۰ با RM-821

 • ۰۵۹P632 PWBASSY LIGHT SWAP ENG GLO
 • ۰۵۹Q5C6 GLOBAL BLACK SWAP
 • ۰۵۹Q5C7 GLOBAL WHITE SWAP
 • ۰۵۹Q5C8 GLOBAL YELLOW SWAP
 • ۰۵۹Q5C9 GLOBAL RED SWAP
 • ۰۵۹Q5D0 GLOBAL CYAN SWAP
 • ۰۵۹Q5D1 GLOBAL MAGENTA SWAP
 • ۰۵۹Q5D2 GLOBAL GREY SWAP
 • ۰۵۹Q5N0 PWBASSY LIGHT SWAP ENG PH
 • ۰۵۹Q745 VAR AMERICA BR CLARO BLACK
 • ۰۵۹Q7C3 VAR AMERICA BR VIVO BLACK
 • ۰۵۹Q805 VAR APAC HK CV BLACK
 • ۰۵۹Q851 VAR HK CV YELLOW
 • ۰۵۹Q852 VAR HK CV WHITE
 • ۰۵۹Q8C2 VAR EU FR CV BLACK
 • ۰۵۹Q8G1 VAR TH CV WHITE
 • ۰۵۹Q8G2 VAR APAC TH CV GREY
 • ۰۵۹Q8G3 VAR APAC TH CV BLACK
 • ۰۵۹Q8G4 VAR APAC TH CV RED
 • ۰۵۹Q8G6 VAR TH CV YELLOW
 • ۰۵۹Q8M3 VAR EURO2 DE VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹Q8T8 VAR AMERICA BR CV Black
 • ۰۵۹Q8V9 VAR EU RO VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹Q8X3 VAR EU FINLAND FI CV BLACK
 • ۰۵۹Q8Z3 VAR APAC SG CV YELLOW
 • ۰۵۹Q8Z4 VAR APAC SG CV WHITE
 • ۰۵۹Q8Z5 VAR APAC SG CV RED
 • ۰۵۹Q8Z6 VAR APAC SG CV BLACK
 • ۰۵۹Q8Z8 VAR APAC VN CV GREY
 • ۰۵۹Q8Z9 VAR APAC VN CV BLACK
 • ۰۵۹Q900 VAR APAC VN CV WHITE
 • ۰۵۹Q901 VAR APAC VN CV YELLOW
 • ۰۵۹Q902 VAR APAC VN CV RED
 • ۰۵۹Q917 VAR EU FINLAND FI CV RED
 • ۰۵۹Q918 VAR EU FINLAND FI CV YELLOW
 • ۰۵۹Q919 VAR EU FINLAND FI CV WHITE
 • ۰۵۹Q920 VAR EU NORWAY NO CV BLACK
 • ۰۵۹Q921 VAR EU NORWAY NO CV RED
 • ۰۵۹Q922 VAR EU NORWAY NO CV WHITE
 • ۰۵۹Q923 VAR EU NORWAY NO CV YELLOW
 • ۰۵۹Q927 VAR EU NO TELENOR MOBILE YELLOW
 • ۰۵۹Q930 VAR EU NO TELENOR MOBILE WHITE
 • ۰۵۹Q932 VAR EU NO TELENOR MOBILE RED
 • ۰۵۹Q934 VAR EU NO TELENOR MOBILE BLACK
 • ۰۵۹Q951 VAR APAC SG SINGTEL BLACK
 • ۰۵۹Q952 VAR APAC SG SINGTEL WHITE
 • ۰۵۹Q953 VAR APAC SG SINGTEL RED
 • ۰۵۹Q955 VAR APAC SG SINGTEL YELLOW
 • ۰۵۹Q956 VAR APAC SG STARHUB BLACK
 • ۰۵۹Q957 VAR APAC SG STARHUB WHITE
 • ۰۵۹Q959 VAR APAC SG STARHUB RED
 • ۰۵۹Q960 VAR APAC SG STARHUB YELLOW
 • ۰۵۹Q971 VAR EU RU CV BLACK
 • ۰۵۹Q975 VAR EU RU CV YELLOW
 • ۰۵۹Q978 VAR EU RU CV RED
 • ۰۵۹Q979 VAR EU RU CV WHITE
 • ۰۵۹Q980 VAR EU RU MTS BLACK
 • ۰۵۹Q981 VAR EU RU MTS YELLOW
 • ۰۵۹Q982 VAR EU RU MTS RED
 • ۰۵۹Q985 VAR EU RU MTS WHITE
 • ۰۵۹Q991 VAR EURO2 CH SWISSCOM WHITE
 • ۰۵۹Q992 VAR EURO2 CH SWISSCOM YELLOW
 • ۰۵۹Q993 VAR EURO2 CH SWISSCOM BLACK
 • ۰۵۹Q994 VAR APAC NZ TELECOM BLACK
 • ۰۵۹Q996 VAR EU BE CV Black
 • ۰۵۹Q997 VAR APAC AU TELSTRA Black
 • ۰۵۹Q9D7 VAR EU DK CV BLACK
 • ۰۵۹Q9D9 VAR EU DK CV WHITE
 • ۰۵۹Q9F0 VAR EU DK CV RED
 • ۰۵۹Q9F1 VAR EU DK CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9F5 VAR IMEA-SOUTH AFIRCA ZA CV BLACK
 • ۰۵۹Q9F6 VAR IMEA-SOUTH AFRICA ZA CV WHITE
 • ۰۵۹Q9F8 VAR IMEA ZA VODACOM BLACK
 • ۰۵۹Q9F9 VAR IMEA ZA VODACOM WHITE
 • ۰۵۹Q9G2 VAR EU TR CV BLACK
 • ۰۵۹Q9G3 VAR EU TR CV WHITE
 • ۰۵۹Q9G5 VAR EU TR CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9G7 VAR EU TR TURKCELL YELLOW
 • ۰۵۹Q9G8 VAR EU TR TURKCELL WHITE
 • ۰۵۹Q9G9 VAR EU TR TURKCELL BLACK
 • ۰۵۹Q9H0 VAR EU TR TURKCELL RED
 • ۰۵۹Q9H2 VAR EU SE CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9H3 VAR EU SE CV RED
 • ۰۵۹Q9H4 VAR EU SE CV WHITE
 • ۰۵۹Q9H5 VAR EU SE CV BLACK
 • ۰۵۹Q9L7 VAR EURO2 DE CV BLACK
 • ۰۵۹Q9L9 VAR EURO2 DE CV WHITE
 • ۰۵۹Q9M0 VAR EURO2 DE CV RED
 • ۰۵۹Q9M1 VAR EURO2 DE CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9M2 VAR EU TR CV RED
 • ۰۵۹Q9M6 VAR APAC AU TELSTRA GREY
 • ۰۵۹Q9M9 VAR AU TELSTRA YELLOW
 • ۰۵۹Q9N2 VAR AU TELSTRA RED
 • ۰۵۹Q9N4 VAR AU TELSTRA WHITE
 • ۰۵۹Q9N8 VAR AU CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9P1 VAR AU CV RED
 • ۰۵۹Q9P3 VAR AU CV WHITE
 • ۰۵۹Q9P4 VAR APAC AU CV BLACK
 • ۰۵۹Q9R7 VAR IMEA ZA MTN BLACK
 • ۰۵۹Q9R8 VAR IMEA ZA MTN WHITE
 • ۰۵۹Q9S1 VAR EU IT WIND BLACK
 • ۰۵۹Q9S2 VAR EU NL VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹Q9S3 VAR EU ES VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹Q9S4 VAR EU IT VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹Q9T6 3HK_VAR244623_12421_002_BLACK_V1_Black
 • ۰۵۹Q9T8 3HK_VAR244623_12421_002_BLACK_V1_White
 • ۰۵۹Q9T9 3HK_VAR244623_12421_002_BLACK_V1_Yellow
 • ۰۵۹Q9V1 VAR EU GR VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹Q9W1 VAR EU DK TELENOR BLACK
 • ۰۵۹Q9W2 VAR EU DK TELENOR WHITE
 • ۰۵۹Q9W3 VAR EU DK TELENOR YELLOW
 • ۰۵۹Q9W4 VAR EU IT WIND WHITE
 • ۰۵۹Q9W5 VAR EU IT CV BLACK
 • ۰۵۹Q9W7 VAR EU IT CV WHITE
 • ۰۵۹Q9W8 VAR EU IT CV RED
 • ۰۵۹Q9W9 VAR EU IT CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9X0 VAR APAC ID CV YELLOW
 • ۰۵۹Q9X1 VAR APAC ID CV RED
 • ۰۵۹Q9X2 VAR APAC ID CV WHITE
 • ۰۵۹Q9X3 VAR APAC ID CV BLACK
 • ۰۵۹Q9X5 VAR APAC AU CV GREY
 • ۰۵۹R012 VAR EU IT TIM BLACK
 • ۰۵۹R013 VAR EURO2 CH CV YELLOW
 • ۰۵۹R014 VAR EURO2 CH CV WHITE
 • ۰۵۹R015 VAR EURO2 CH CV BLACK
 • ۰۵۹R016 VAR EU NL CV BLACK
 • ۰۵۹R017 VAR EU FR CV YELLOW
 • ۰۵۹R018 VAR EU NL CV WHITE
 • ۰۵۹R019 VAR APAC MY CV GREY
 • ۰۵۹R020 VAR EU FR CV RED
 • ۰۵۹R021 VAR APAC MY CV RED
 • ۰۵۹R022 VAR EU UA CV BLACK
 • ۰۵۹R023 VAR APAC MY CV YELLOW
 • ۰۵۹R024 VAR APAC MY CV WHITE
 • ۰۵۹R025 VAR EU UA CV WHITE
 • ۰۵۹R026 VAR APAC MY CV BLACK
 • ۰۵۹R027 VAR EU IT TIM WHITE
 • ۰۵۹R065 VAR EU PL CV YELLOW
 • ۰۵۹R066 VAR EU PL CV RED
 • ۰۵۹R068 VAR EU PL CV WHITE
 • ۰۵۹R070 VAR EU PL CV BLACK
 • ۰۵۹R071 VAR EURO1 GB CV RED
 • ۰۵۹R072 VAR EURO1 GB CV YELLOW
 • ۰۵۹R073 VAR EURO1 GB CV WHITE
 • ۰۵۹R074 VAR EURO1 GB CV GREY
 • ۰۵۹R075 VAR EURO1 GB CV BLACK
 • ۰۵۹R076 VAR EU PL POLKOMTEL YELLOW
 • ۰۵۹R077 VAR EU PL POLKOMTEL RED
 • ۰۵۹R078 VAR EU PL POLKOMTEL WHITE
 • ۰۵۹R079 VAR EU PL POLKOMTEL BLACK
 • ۰۵۹R082 VAR EU IT 3 BLACK
 • ۰۵۹R086 VAR EU NL CV RED
 • ۰۵۹R0H0 VAR EU FR CV WHITE
 • ۰۵۹R0H2 VAR MEA3 AE CV MIDDLE EAST RED
 • ۰۵۹R0H3 VAR MEA3 AE CV MIDDLE EAST WHITE
 • ۰۵۹R0H4 VAR MEA3 AE CV MIDDLE EAST BLACK
 • ۰۵۹R0H5 VAR MEA3 AE CV MIDDLE EAST YLW
 • ۰۵۹R0H8 VAR EU PT VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹R0J3 VAR IMEA MEA1 SA ETISALAT BLACK
 • ۰۵۹R0J4 VAR IMEA MEA1 SA ETISALAT RED
 • ۰۵۹R0J5 VAR IMEA MEA1 SA ETISALAT WHITE
 • ۰۵۹R0J6 VAR IMEA MEA1 SA ETISALAT YELLOW
 • ۰۵۹R0L2 VAR EU IT 3 YELLOW
 • ۰۵۹R0L4 VAR EU IT 3 RED
 • ۰۵۹R0L6 VAR EU IT 3 WHITE
 • ۰۵۹R0L7 VAR IMEA-MEA3 NG CV RED
 • ۰۵۹R0L9 VAR IMEA-MEA3 NG CV YELLOW
 • ۰۵۹R0M1 VAR IMEA-MEA3 NG CV WHITE
 • ۰۵۹R0M3 VAR IMEA-MEA3 NG CV BLACK
 • ۰۵۹R0N0 VAR MEA2 MA CV NORTH AFRICA RED
 • ۰۵۹R0N1 VAR MEA2 MA CV NORTH AFRICA YLW
 • ۰۵۹R0N2 VAR MEA2 MA CV NORTH AFRICA WHITE
 • ۰۵۹R0N3 VAR MEA2 MA CV NORTH AFRICA BLK
 • ۰۵۹R0N8 VAR IMEA MEA3 GH CV BLACK
 • ۰۵۹R0P2 VAR IMEA MEA3 GH CV WHITE
 • ۰۵۹R0P6 VAR IMEA MEA3 GH CV RED
 • ۰۵۹R0P7 VAR IMEA MEA3 GH CV YELLOW
 • ۰۵۹R116 VAR IMEA ZA VODACOM RED
 • ۰۵۹R177 VAR EU FR SFR SL BLACK
 • ۰۵۹R1N8 VAR EU IT VODAFONE RED
 • ۰۵۹R1P5 VAR EU IT VODAFONE YELLOW
 • ۰۵۹R1Q5 VAR EU IT VODAFONE WHITE
 • ۰۵۹R1W4 VAR EURO1 GB EE SL BLACK
 • ۰۵۹R1W5 VAR EURO1 GB EE SL WHITE
 • ۰۵۹R1W6 VAR EURO1 GB EE SL YELLOW
 • ۰۵۹R1W7 VAR EURO1 GB EE SL RED
 • ۰۵۹R1X9 VAR EU NL CV YELLOW
 • ۰۵۹R1Z0 VAR EURO2 CH ORANGE BLACK
 • ۰۵۹R246 VAR EU PT VODAFONE SL WHITE
 • ۰۵۹R251 VAR EU NO CV SCANDINAVIA BLACK
 • ۰۵۹R273 VAR EU FI ELISA WHITE
 • ۰۵۹R274 VAR EU FI ELISA YELLOW
 • ۰۵۹R275 VAR EU FI ELISA BLACK
 • ۰۵۹R277 VAR EU FI ELISA RED
 • ۰۵۹R294 VAR IMEA IN CV RED
 • ۰۵۹R2B3 VAR EU NO CV SCANDINAVIA WHITE
 • ۰۵۹R2B4 VAR EU NO CV SCANDINAVIA RED
 • ۰۵۹R2B5 VAR EU NO CV SCANDINAVIA YELLOW
 • ۰۵۹R2B8 VAR IMEA INDIA CV BLACK
 • ۰۵۹R2B9 VAR IMEA INDIA CV WHITE
 • ۰۵۹R2C1 VAR IMEA INDIA CV YELLOW
 • ۰۵۹R2C5 VAR EU PL PTK CENTERTEL BLACK
 • ۰۵۹R2C6 VAR EU FR ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹R2J6 VAR EU DK TELENOR RED
 • ۰۵۹R2K9 VAR EU RO VODAFONE WHITE
 • ۰۵۹R2L6 VAR AMERICA BR CV WHITE
 • ۰۵۹R2M0 VAR IMEA ZA CV YELLOW
 • ۰۵۹R2M1 VAR IMEA ZA CV RED
 • ۰۵۹R2M4 VAR EU BE CV WHITE
 • ۰۵۹R2M5 VAR EU BE CV RED
 • ۰۵۹R2M6 VAR EU BE CV YELLOW
 • ۰۵۹R2N0 VAR AMERICA BR CV YELLOW
 • ۰۵۹R2P5 VAR EURO2 DE VF Yellow
 • ۰۵۹R2R6 VAR APAC TW CV BLACK
 • ۰۵۹R2R8 VAR EU ES CV BLACK
 • ۰۵۹R373 VAR APAC TW CV RED
 • ۰۵۹R374 VAR APAC TW CV YELLOW
 • ۰۵۹R377 VAR APAC TW CV WHITE
 • ۰۵۹R378 VAR EU IT WIND YELLOW
 • ۰۵۹R388 VAR EU PL PTK CENTERTEL YELLOW
 • ۰۵۹R389 VAR EU PL PTK CENTERTEL WHITE
 • ۰۵۹R390 VAR EU PL PTK CENTERTEL RED
 • ۰۵۹R391 VAR EURO2 DE T-MOBILE BLK
 • ۰۵۹R3M5 VAR EURO2 AT CV BLACK
 • ۰۵۹R3M8 VAR EURO2 AT CV WHITE
 • ۰۵۹R3N1 VAR EURO2 AT CV YELLOW
 • ۰۵۹R3P9 VAR EURO2 AT CV RED
 • ۰۵۹R3Q7 VAR AMERICA BR VIVO WHITE
 • ۰۵۹R3S1 VAR EURO2 DE VODAFONE D2 WHITE
 • ۰۵۹R484 VAR EU HU T-MOBILE SL BLACK
 • ۰۵۹R486 VAR AMERICA BR CLARO WHITE
 • ۰۵۹R4H0 VAR EURO2 CH ORANGE WHITE
 • ۰۵۹R4H5 VAR EU-CZECH CZ-SK CV BLACK
 • ۰۵۹R4H6 VAR EURO1 DEVELOPER DEVICE BLACK
 • ۰۵۹R4K1 VAR EU PT CV BLACK
 • ۰۵۹R4L1 VAR EU HU CV BLACK
 • ۰۵۹R4M1 VAR EURO2 CH CV RED
 • ۰۵۹R4P2 VAR EU IL CV BLACK
 • ۰۵۹R593 VAR EU NL KPN BLACK
 • ۰۵۹R594 VAR EU NL KPN WHITE
 • ۰۵۹R595 VAR EU NL KPN YELLOW
 • ۰۵۹R5B5 VAR EURO2 DE T-MOBILE YELLOW
 • ۰۵۹R5B6 VAR EURO2 DE T-MOBILE WHITE
 • ۰۵۹R5B8 VAR EURO2 DE T-MOBILE RED
 • ۰۵۹R5D5 VAR EU SLOVAKIA SK ORANGE BLACK
 • ۰۵۹R5G3 VAR EU EE LV LT CV BLACK
 • ۰۵۹R5G5 VAR EU EE LV LT CV WHITE
 • ۰۵۹R5G6 VAR EU EE LV LT CV YELLOW
 • ۰۵۹R5G7 VAR EU EE LV LT CV RED
 • ۰۵۹R5G9 VAR EU RO ORANGE SL BLACK
 • ۰۵۹R5W8 VAR EU NL T-MOBILE BLACK
 • ۰۵۹R5W9 VAR EU PL T-MOBILE BLACK
 • ۰۵۹R5X1 VAR EU HR T-MOBILE SL BLACK
 • ۰۵۹R5X3 VAR AMERICA BR OI BLACK
 • ۰۵۹R5X4 VAR EU BE PROXIMUS BLACK
 • ۰۵۹R5X7 VAR EU ES CV WHITE
 • ۰۵۹R615 VAR APAC HK CV RED
 • ۰۵۹R616 VAR APAC PH CV BLACK
 • ۰۵۹R617 VAR APAC PH CV WHITE
 • ۰۵۹R618 VAR APAC PH CV YELLOW
 • ۰۵۹R619 VAR APAC PH CV RED
 • ۰۵۹R620 VAR IMEA-MEA3 EG LY CV BLACK
 • ۰۵۹R622 ZA BLACK SWAP
 • ۰۵۹R623 VAR IMEA MEA3 EG LY CV WHITE
 • ۰۵۹R624 VAR IMEA-MEA3 JO LB PS CV WHITE
 • ۰۵۹R625 ZA WHITE SWAP
 • ۰۵۹R626 VAR IMEA MEA3 EG LY CV RED
 • ۰۵۹R627 ZA YELLOW SWAP
 • ۰۵۹R628 VAR IMEA MEA3 JO LB PS CV RED
 • ۰۵۹R629 ZA RED SWAP
 • ۰۵۹R631 VAR IMEA-MEA3 EG LY CV YELLOW
 • ۰۵۹R645 VAR EU IS CV BLACK
 • ۰۵۹R668 VAR IMEA MEA3 JO LB PS CV BLACK
 • ۰۵۹R678 VAR IMEA-MEA3 JO LB PS CV YELLOW
 • ۰۵۹R6J1 VAR AMERICA CL ENTEL PCS SL BLACK
 • ۰۵۹R6J2 VAR AMERICA CL ENTEL PCS SL WHITE
 • ۰۵۹R6J3 VAR AMERICA CL ENTEL PCS SL RED
 • ۰۵۹R6J4 VAR NZ TELECOM YELLOW
 • ۰۵۹R6L0 VAR EU IS CV WHITE
 • ۰۵۹R6L1 VAR EU IS CV YELLOW
 • ۰۵۹R6L2 VAR EU IS CV RED
 • ۰۵۹R6M4 VAR APAC NP CV BLACK
 • ۰۵۹R6M5 VAR EU HU CV WHITE
 • ۰۵۹R6M6 VAR APAC NP CV WHITE
 • ۰۵۹R6M7 VAR APAC NP CV YELLOW
 • ۰۵۹R6M8 VAR APAC NP CV RED
 • ۰۵۹R6M9 VAR APAC BD CV BLACK
 • ۰۵۹R6N0 VAR APAC NP CV GREY
 • ۰۵۹R6N1 VAR APAC BD CV RED
 • ۰۵۹R6N3 VAR APAC BD CV YELLOW
 • ۰۵۹R6N4 VAR EU PORTUGAL PT TMN SL BLACK
 • ۰۵۹R6N5 VAR APAC BD CV WHITE
 • ۰۵۹R6N6 VAR APAC BD CV GREY
 • ۰۵۹R6N7 VAR APAC LK CV BLACK
 • ۰۵۹R6N8 VAR APAC LK CV RED
 • ۰۵۹R6N9 VAR APAC LK CV GREY
 • ۰۵۹R6P0 VAR APAC LK CV YELLOW
 • ۰۵۹R6P1 VAR APAC LK CV WHITE
 • ۰۵۹R6Q4 VAR EU PT CV WHITE
 • ۰۵۹R6R9 VAR APAC HK CV GREY
 • ۰۵۹R707 VAR EU HU T-MOBILE SL WHITE
 • ۰۵۹R711 VAR EU HU CV YELLOW
 • ۰۵۹R714 VAR EURO2 CH ORANGE YELLOW
 • ۰۵۹R734 VAR EU PT OPTIMUS SL BLACK
 • ۰۵۹R747 VAR EU CEE CV BLACK
 • ۰۵۹R759 VAR EU PL PLAY MOBILE BLACK
 • ۰۵۹R760 VAR EU PL PLAYMOBILE WHITE
 • ۰۵۹R785 VAR NZ TELECOM RED
 • ۰۵۹R7G2 VAR EURO1 GB VODAFONE BLACK
 • ۰۵۹R7G3 VAR EURO1 GB VODAFONE YELLOW
 • ۰۵۹R7J4 VAR EU ES CV RED
 • ۰۵۹R7J5 VAR EU ES CV YELLOW
 • ۰۵۹R7L6 VAR IMEA-MEA3 EASTAFRICA AV BLACK
 • ۰۵۹R7L7 VAR IMEA-MEA3 EASTAFRICA AV WHITE
 • ۰۵۹R7L8 VAR IMEA-MEA3 EASTAFRICA AV RED
 • ۰۵۹R7L9 VAR IMEA-MEA3 EASTAFRICA AV YELLO
 • ۰۵۹R7Q1 VAR EU KZ CV BLACK
 • ۰۵۹R7Q2 VAR EU KZ CV WHITE
 • ۰۵۹R7Q3 VAR EU GR CV BLACK
 • ۰۵۹R7S6 VAR EU KZ CV RED
 • ۰۵۹R7S7 VAR EU KZ CV YELLOW
 • ۰۵۹R7S9 VAR IMEA MEA3 PK CV BLACK
 • ۰۵۹R7W2 VAR EU FR ORANGE SL WHITE
 • ۰۵۹R7W3 VAR EU FR ORANGE SL RED
 • ۰۵۹R7W4 VAR EU FR ORANGE SL YELLOW
 • ۰۵۹R7W6 VAR AMERICA BR OI WHITE
 • ۰۵۹R7W7 VAR EU GR CV WHITE
 • ۰۵۹R7W9 VAR EU PL PLAYMOBILE YELLOW
 • ۰۵۹R7X0 VAR EU PL PLAYMOBILE RED
 • ۰۵۹R7X1 VAR AMERICA LTA1 CL MOVI SL BLACK
 • ۰۵۹R7X2 VAR AMERICA LTA1 CL MOVI SL YELLO
 • ۰۵۹R7X3 VAR AMERICA LTA1 CO CLARO BLACK
 • ۰۵۹R7X5 VAR AMERICA LTA1 CL MOVI SL WHITE
 • ۰۵۹R7X8 VAR GR CV RED
 • ۰۵۹R7Z0 VAR EU ADRIATIC AV BLACK
 • ۰۵۹R7Z1 VAR EU IL CV RED
 • ۰۵۹R7Z2 VAR EU IL CV WHITE
 • ۰۵۹R7Z3 VAR EURO1 GB H3G SL BLACK
 • ۰۵۹R807 VAR EU ADRIATIC AV WHITE
 • ۰۵۹R808 VAR APAC SG CV GREY
 • ۰۵۹R809 VAR EURO1 IE VODAFONE SL BLACK
 • ۰۵۹R818 VAR EU GR CV YELLOW
 • ۰۵۹R820 VAR IMEA-MEA3 IQ CV BLACK
 • ۰۵۹R831 VAR EU BE PROXIMUS YELLOW
 • ۰۵۹R835 VAR IMEA MEA3 PK CV WHITE
 • ۰۵۹R836 VAR IMEA-MEA3 IQ CV YELLOW
 • ۰۵۹R837 VAR IMEA MEA3 PK CV YELLOW
 • ۰۵۹R838 VAR IMEA-MEA3 IQ CV RED
 • ۰۵۹R839 VAR IMEA-MEA3 IQ CV WHITE
 • ۰۵۹R840 VAR IMEA MEA3 PK CV RED
 • ۰۵۹R841 VAR APAC SG STARHUB GREY
 • ۰۵۹R856 VAR APAC SG SINGTEL GREY
 • ۰۵۹R863 VAR EU NL T-MOBILE WHITE
 • ۰۵۹R864 VAR EU NL T-MOBILE YELLOW
 • ۰۵۹R865 VAR EU NL T-MOBILE RED
 • ۰۵۹R867 VAR EU IL CV YELLOW
 • ۰۵۹R8F1 VAR IMEA-MEA3 AFRICAN AV WHITE
 • ۰۵۹R8J9 VAR AUSTRALIA AU TELSTRA CYAN
 • ۰۵۹R8K0 VAR AUSTRALIA AU CV CYAN
 • ۰۵۹R8K1 VAR APAC SINGAPORE SG CV CYAN
 • ۰۵۹R8K2 VAR APAC SG SINGTEL CYAN
 • ۰۵۹R8K3 VAR APAC SG STARHUB CYAN
 • ۰۵۹R8M3 VAR EURO-2 AT MOBILKOM SL BLACK
 • ۰۵۹R8M4 VAR EU CEE CV WHITE
 • ۰۵۹R8M6 VAR EURO2 AT MOBILKOM SL YELLOW
 • ۰۵۹R8M7 VAR EURO-2 AT MOBILKOM SL RED
 • ۰۵۹R8S1 VAR EU UA CV YELLOW
 • ۰۵۹R8V6 VAR AMERICA-LTA1 CO CLARO WHITE
 • ۰۵۹R8V9 VAR EU NL VODAFONE WHITE
 • ۰۵۹R8W1 VAR IMEA-MEA3 AFRICAN AV BLACK
 • ۰۵۹R8W2 VAR IMEA-MEA3 AFRICAN AV RED
 • ۰۵۹R8W3 VAR IMEA-MEA3 AFRICAN AV YELLOW
 • ۰۵۹R8Z6 VAR EU FR SFR SL RED
 • ۰۵۹R980 VAR EU UA CV RED
 • ۰۵۹R981 VAR EU CEE CV RED
 • ۰۵۹R982 VAR EU CEE CV YELLOW
 • ۰۵۹R986 VAR EURO1 IE O2 SL BLACK
 • ۰۵۹R987 VAR EURO1 IE CV BLACK
 • ۰۵۹R9K2 VAR EU PORTUGAL PT TMN SL WHITE
 • ۰۵۹R9W0 VAR AMERICA-LTA1 CL CLARO SL BLAC
 • ۰۵۹R9W1 VAR AMERICA-LTA1 CL CLARO SL WHIT
 • ۰۵۹S076 VAR EU CY CV BLACK
 • ۰۵۹S077 VAR EU CY CV WHITE
 • ۰۵۹S078 VAR EU CY CV YELLOW
 • ۰۵۹S079 VAR EU CY CV RED
 • ۰۵۹S0K1 VAR EURO2 DE VODAFONE D2 CYAN
 • ۰۵۹S0M2 VAR EU ES VODAFONE SL WHITE
 • ۰۵۹S0Q3 VAR ZA CELL C BLACK
 • ۰۵۹S0S3 VAR EU HU TELENOR SL BLACK
 • ۰۵۹S0S6 VAR IMEA ZA CELL C WHITE
 • ۰۵۹S0S7 VAR IMEA ZA CELL C YELLOW
 • ۰۵۹S0S9 VAR IMEA ZA CELL C RED
 • ۰۵۹S0X2 VAR BA HR SI CV RED
 • ۰۵۹S0X6 VAR EU-CZECH CZ-SK CV WHITE
 • ۰۵۹S100 VAR BA HR SI CV YELLOW
 • ۰۵۹S108 VAR GR COSMOTE BLACK
 • ۰۵۹S124 VAR EU RU CV GREY
 • ۰۵۹S1B4 VAR EU NL CV GREY
 • ۰۵۹S1C4 VAR AMERICA LTA1 PR CV BLACK
 • ۰۵۹S1C7 VAR EU-CZECH CZ-SK CV YELLOW
 • ۰۵۹S1C8 VAR EU-CZECH CZ-SK CV RED
 • ۰۵۹S1H0 VAR EU HU CV RED
 • ۰۵۹S1L6 VAR AMERICA LTA1 PR CV WHITE
 • ۰۵۹S1L7 VAR AMERICA LTA1 PR CV YELLOW
 • ۰۵۹S1M0 VAR AMERICA LTA1 PR CV RED
 • ۰۵۹S1V2 VAR EU CROATIA HR VIPNET SL BLACK
 • ۰۵۹S211 VAR IMEA-MEA3 JO LB PS AV GREY
 • ۰۵۹S212 VAR IMEA-MEA3 JO LB PS AV CYAN
 • ۰۵۹S213 VAR IMEA-MEA3 EG LY AV CYAN
 • ۰۵۹S214 VAR IMEA-MEA3 EG LY AV GREY
 • ۰۵۹S225 VAR MEA2 MA CV NORTH AFRICA CYAN
 • ۰۵۹S226 VAR AMERICA LTA1 CO CLARO YELLOW
 • ۰۵۹S247 VAR EURO2 DE CV CYAN
 • ۰۵۹S250 VAR EURO2 DE CV GREY
 • ۰۵۹S2L5 VAR AMERICA CR CV BLACK
 • ۰۵۹S2L6 VAR AMERICA CR CV RED
 • ۰۵۹S2L8 VAR AMERICA CR CV YELLOW
 • ۰۵۹S2M0 VAR AMERICA CR CV WHITE
 • ۰۵۹S2P1 VAR MEA3 AE BH KW OM QA+ AV CYAN
 • ۰۵۹S2P6 VAR IMEA-MEA3 AE BH KW+ AV GREY
 • ۰۵۹S2Q9 VAR EU IT 3 CYAN
 • ۰۵۹S2V8 VAR EU IT TIM YELLOW
 • ۰۵۹S2Z9 VAR EU RO ORANGE SL YELLOW
 • ۰۵۹S300 VAR EU RO ORANGE SL GREY
 • ۰۵۹S332 VAR EU DK CV GREY
 • ۰۵۹S333 VAR GB O2 SL BLACK
 • ۰۵۹S395 VAR DZ MA TN CV GREY
 • ۰۵۹S3R8 VAR EU HU T-MOBILE SL YELLOW
 • ۰۵۹S3T9 VAR EU BE PROXIMUS RED
 • ۰۵۹S3V1 VAR GR COSMOTE WHITE
 • ۰۵۹S4L2 VAR AMERICA CR CLARO SL BLACK
 • ۰۵۹S4L4 VAR LTA1 CLARO CA BLACK
 • ۰۵۹S4L7 VAR AMERICA-LTA1 GT TIGOCA SL BLK
 • ۰۵۹S5C9 VAR EURO2 CH SWISSCOM CYAN
 • ۰۵۹S5D1 VAR EU DK TELENOR GREY
 • ۰۵۹S5G8 VAR EURO2 AT TMOBILE SL YELLOW
 • ۰۵۹S5G9 VAR EURO2 AT TMOBILE SL BLACK
 • ۰۵۹S5V9 VAR APAC PG DIGICEL SL BLACK
 • ۰۵۹S5W1 VAR PG DIGICEL SL YELLOW
 • ۰۵۹S5X8 VAR APAC KH CV WHITE
 • ۰۵۹S5X9 VAR APAC KH CV BLACK
 • ۰۵۹S5Z1 VAR APAC KH CV GREY
 • ۰۵۹S5Z2 VAR APAC KH CV YELLOW
 • ۰۵۹S5Z4 VAR APAC KH CV RED
 • ۰۵۹S6G8 VAR EURO2 AT CV GREY
 • ۰۵۹S6L6 VAR LTA1 CL ENTEL PCS SL YELLOW
 • ۰۵۹S6R5 VAR EU FR CV GREY
 • ۰۵۹S6Z3 VAR APAC PH CV CYAN
 • ۰۵۹S8L8 VAR EU FI CV GREY
 • ۰۵۹S990 VAR APAC PH SMART SUN MULTISL BLK
 • ۰۵۹S992 VAR APAC PH SMART SUN MULTISL YEL
 • ۰۵۹S993 VAR APAC PH SMART SUN MULTISL WHI
 • ۰۵۹S9R7 VAR APAC PH SMART SUN MULTISL RED
 • ۰۵۹S9S5 VAR EURO2 AT CV CYAN
 • ۰۵۹T027 VAR AMERICA-LTA1 CLARO CA SL BLK
 • ۰۵۹T073 VAR AMERICA-LTA1 CALRO CA SL WHIT
 • ۰۵۹T074 VAR AMERICA CR KOLBI BLACK
 • ۰۵۹T374 VAR APAC ID ERA BLACK
 • ۰۵۹T375 VAR APAC ID PAR BLACK
 • ۰۵۹T376 VAR APAC ID TRI BLACK
 • ۰۵۹T378 VAR APAC ID ERA WHITE
 • ۰۵۹T379 VAR APAC ID PAR WHITE
 • ۰۵۹T380 VAR APAC ID TRI WHITE
 • ۰۵۹T381 VAR APAC ID ERA RED
 • ۰۵۹T382 VAR APAC ID PAR RED
 • ۰۵۹T384 VAR APAC ID TRI RED
 • ۰۵۹T385 VAR APAC ID ERA YELLOW
 • ۰۵۹T386 VAR APAC ID PAR YELLOW
 • ۰۵۹T387 VAR APAC ID TRI YELLOW
 • ۰۵۹V2Z3 VAR EU IT CV GREY
 • ۰۵۹V2Z6 VAR EU IT CV CYAN

پروداکت کد های لومیا ۹۲۰ با RM-822

 • ۰۵۹R4D6 VAR APAC CN CHINAUNICOM BLACK
 • ۰۵۹R4F1 VAR APAC CN CHINAUNICOM WHITE
 • ۰۵۹R681 VAR APAC CN CHINAUNICOM YELLOW
 • ۰۵۹R6B0 VAR APAC CN CHINAUNICOM RED
 • ۰۵۹R8B5 VAR APAC CN CHINAUNICOM CYAN
 • ۰۵۹S566 VAR APAC CN CHINAUNICOM GREY
2 نظرات
 1. سروش کاربر می گوید

  سلام من گوشیم ۹۲۰ با RM-820 و مربوط به کشور ایتالیاس ، یک نسخه گرفتم مربوط به MOV-MX سرعت پایین نسبت به قبل ، نمیتونم آپدیت دنیم بگیرم و خودش از برنامه خارج میشه ، وای -فای قطع یا No access میزنه و یکسری مشکلات دیگه.رام اورجینال گوشی من کدوم است؟
  پیش پیش با سپاس از راهنمایی

  1. سروش کاربر می گوید

   کد پرداکت که گرفتم و ارور میده ۰۵۹S0R5 واسه دوستان گفتم که یوقت خواستن بگیرن اطلاع داشته باشن

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept