دیکشنری سه زبان عربی فارسی و انگلیسی برای ویندوز فون PersianDictionary

دیکشنری سه زبان عربی فارسی و انگلیسی برای ویندوز فون PersianDictionary

دیکشنری های مختلف و متفاوتی برای ویندوز فون منتشر شده اند که همه انها در سایت معرفی شده اند. امروز معرفی برنامه دیکشنری سه زبان عربی فارسی و انگلیسی برای ویندوز فون PersianDictionary را خواهیم داشت.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/3844ebff-43cd-4483-a5fe-6956a9f4e7b5?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

این دیکشنری ویندوز فون چند قابلیت مختلف را همزمان دارد:

  • فارسی به عربی
  • عربی به فارسی
  • فارسی به انگلیسی
  • انگلیسی به فارسی

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/9ef02c5e-2104-4c67-a543-5cca6a355c1c?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

البته تعداد لغات بانک لغات این دیکشنری مختلف است و عبارت است از:

  • دیکشنری انگلیسی به فارسی با ۷۴۹۵۷ لغت
  • دیکشنری فارسی به انگلیسی با ۱۰۸۴۸۳ لغت
  • دیکشنری عربی به فارسی با ۸۳۴۰ لغت
  • دیکشنری فارسی به عربی با ۳۲۵۷۶ لغت

این دیکشنری جالب کیبورد فارسی دارد. ظاهر ان ساده است و البته که کاملا فارسی است. سرعت زیاد و اجرای روان برنامه نیز از دیگر ویژگی های برنامه است که برنامه نویس انها را ذکر کرده است. فونت برنامه نیز زیبا و دست نویس است و به زیبا بودن می افزید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept