برنامه معادل فارسی واژگان بیگانه برای ویندوز فون به نام Drvaspa

برنامه معادل فارسی واژگان بیگانه برای ویندوز فون به نام Drvaspa

با برنامه فارسی دیگر برای ویندوز فون که قابلیت جالبی را میتواند به گوشی شما اضافه کند. برنامه معادل فارسی واژگان بیگانه برای ویندوز فون به نام Drvaspa منتشر شد که میتوانید معادل تعداد زیادی از واژگان بیگانه را در ان پیدا کنید.

توضیحات برنامه نویس:

این برنامه پیشکشیست کوچک به تمام پارسیان و پارسی دوستان گیتی.

همه کشور ها و در گذشته خود شکست ها و پیروزی های داشته اند و هیچ ملتی نیست که تنها برای اینکه گذشته اش چندی شکست داشته آن را به فراموشی بسپارد و از آن بگریزد. هم اکنون در این گیتی پهناور مردمانی هستند که چیستی و فرهنگ خود را فراموش کرده یا آن را با دیگر فرهنگ ها جابه جا کرده اند تا آنجا که برخی از آنها از فرهنگ خود میگریزند و … بدون شک آن مردمان ما نیستیم.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/23bbfd7a-5b21-4002-bb55-10460548c34e?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

فرهنگ واژه ای است که بر پایه های بیشماری استوار است و یکی از این پایه ها زبان و گویش ما هستند .ما در این نرمافزار تلاش شبانه روزی خود را پیش نهادییم تا سرچشمه ای نیرومند و بی همتا از واژه های کاربردی و گرانمایه را برای شما گرد آورییم تا شما بتوانیید این واژگان زیبا که پیشکش نیاکانمان است را جایگزین واژگان بیگانه کنید و به امید روزی که ما همه خودمان باشییم.

ما همه کوشش خود را بر میان نهادییم تا برنامه ای که شما شایسته آنیید بسازییم. این برنامه با اینکه در جایگاه آزمایشی است توان رویارویی با نیرومند ترین همتایان خود را دارد

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/d1d6bcc3-a502-4049-8b7f-a1c328b388ec?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

برخی از ویژگی های برتر این نرم افزار:

  • هماهنگی بی همتا با روش های نمودارکشی مترو و ویندوزفون (مینیمالیست)
  • سرچشمه ای یکتا که دارا ۲۰۰۰۰ واژه بیگانه و ۴۰۰۰۰ واژه پارسی است
  • ویرایشگر میخی (برای دگرساختن واژگان شما به نوشت میخی)
  • پشتیبانی ویژه درون نرم افزار
  • راهنماهای ویژه برای هر بخش نرم افزار
  • فراهم آوردن پهرستی از نام های پارسی استانها
  • پهرست پویا – به کمک این ویژگی شما میتوانید در دریای واژگان برنامه پادشاهی کنید

همانگونه که میدانیید این برنامه رایگان است و یکتا آرمان من از ساختن این برنامه تنها پیکار با شرایط فرهنگی کنونی و پیشگیری از پیشامد های بدتر است.شما میتوانید با ارزشیابی نیکوی خود از این برنامه انگیزه ما را در ادامه این راه دو چندان کنیید.

خوب است بدانیم که گویش های قومی همه و همه بخش های این فرهنگ و زبانند که همه ستودنی هستند و آرمان ما از گفتن واژه بیگانه ،آن دسته واژگان و گویش های هستند که در چند دهه گذشته به  نیرنگ های مختلف بیگانگان به فرهنگ ما رخنه کرده اند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept