بازی پازلی Wizard’s Tale برای ویندوز فون با گرافیک جالب

بازی زیبا و پازلی Wizard's Tale برای ویندوز فون

دنیای جادویی را تاریکی فرار گرفته و غول ها همه جا هستند. برخیزید و در این بازی پازلی Wizard’s Tale برای ویندوز فون که گرافیک زیبا و جذابی هم دارد غول ها را شکست دهید.

شما بعنوان یک دختر جادوگر در بازی قرار دارید که با چوب جادویی خود و نیرویی که تولید میکند غول ها را نابود میکنید. بازی به این سبک است که ابتدا وارد مرحله میشود، مرحله یک محیط است که در صفحه شما قرار دارد و شما تقریبا از بالا به ان نگاه میکنید. شما در وسط مرحله قرار میگیرد. سپس موانع قرار میگیرند و غول ها نیز در جای خود در بازی قرار میگیرند و بازی شروع میشود.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/8472ded6-3606-49c2-88cb-df18ecf52765?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

نگران نباشید چون هیچکدام از غول ها و موانع از سر جایشان تکان نمیخورند. تاریک است و چوبدستی شما نوری را تولید میکند. نور شما اگر به غول ها بخورد تغییر شکل داده و می ایستند و اگر موانع که انها هم ثابت هستند جلوی نور شما باشند سایه میشود و غول ها در سایه میخوابند.

سپس که نور شما تمام غول ها رو بیدار کرد دکمه پایین را فشار داده, موجی از چوبدستی دختر منتشر میشود و تمام غول هایی که در نور چوبدستی قرار داشتند را نابود میکند. بازی کمی سختتر هم میشود چون علاوه بر غول ها که تعداد یک یا دو یا بیشتر است و باید انها را نابود کنید سه ستاره نیز بر روی زمین قرار دارند که باید انها را هم بزنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/59957d51-1168-4f34-9657-ae6bf1672640?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

در Wizard’s Tale برای ویندوز فون بازی باز هم سخت تر شده و غول ها در سه رنگ مختلف در بازی قرار میگیرند. شما نیز سه موج رنگی مختلف خواهید داشت که هر غول را با رنگ خودش باید نابود کنید و اگر غولی را با رنگی مخالفرنگ خودش بزنید سپری اطراف ان درست میشود که دیگر نمیتوان ان را نابود کرد. مراحل این بازی بسیار زیاد هستند و هر مرحله با مرحله دیگر جایگاه موانع و غول ها عوض شده و بازی از لحاظ فکری سخت و سخت تر میشود.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept