بازی پازلی ۰h n0 برای ویندوز فون

بازی پازلی 0h n0 برای ویندوز فون

بازی پازلی ۰h n0 برای ویندوز فون و البته تمامی پلتفرم های دیگر منتشر شد. این بازی پازلی معتاداور را میتوانید در سایت اصلی خودش نیز بازی کنید و فقط کافیست به این ادرس بروید: ۰hn0.com

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/40e3de09-437e-40f5-8232-2d8a5b42eccf?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

برای انجام بازی پازلی ۰h n0 برای ویندوز فون فقط سه نکته را باید رعایت کنید:

  • نقطه های ابی در ردیف ها و ستون ها میتوانند دیگران را ببینند
  • عددهایشان به شما میگویند که چه مقدار هستند
  • نقطه های قرمز جلوی دید انها را میگیرند

صفحه این پازل در ابعاد زیر موجود است:

  • ۵ x 5
  • ۶ x 6
  • ۷ x 7
  • ۸ x 8

در اول بازی یک اموزش قرار دارد که براحتی بازی را به شما یاد میدهد. خوشبختانه بعد از اینکه چندبار بازی را انجام دهید کمی باز را یاد گرفته و از ریزه کاری هایی ان با خبر میشوید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/3335352f-a449-40d5-8fd1-f430fe039a40?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

خب برای بازی کافیست بر روی خانه های خالی ضربه بزنید. یکبار ضربه بزنید خانه ها ابی, و اگر دوباره ضربه بزنید خانه ها قرمز میشوند. باید عددی که بر روی دایره های ابی نوشته شده در ردیف یا ستون همان مهره وجود داشته باشند، نه کمتر و نه بیشتر.

بعد از اینکه تعداد دایره های ابی را مشخص کردید و تعداد مهره های ابی در ردیف ها و ستون های روبه روی هم درست شد، بقیه خانه های خالی را با نقطه های قرمز پر میکنید و بازی به شما میگوید که بازی غلط یا درست است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept