بازی پازلی ۰h n0 برای ویندوز فون

بازی پازلی 0h n0 برای ویندوز فون

بازی پازلی ۰h n0 برای ویندوز فون و البته تمامی پلتفرم های دیگر منتشر شد. این بازی پازلی معتاداور را میتوانید در سایت اصلی خودش نیز بازی کنید و فقط کافیست به این ادرس بروید: ۰hn0.com

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/40e3de09-437e-40f5-8232-2d8a5b42eccf?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

برای انجام بازی پازلی ۰h n0 برای ویندوز فون فقط سه نکته را باید رعایت کنید:

  • نقطه های ابی در ردیف ها و ستون ها میتوانند دیگران را ببینند
  • عددهایشان به شما میگویند که چه مقدار هستند
  • نقطه های قرمز جلوی دید انها را میگیرند

صفحه این پازل در ابعاد زیر موجود است:

  • ۵ x 5
  • ۶ x 6
  • ۷ x 7
  • ۸ x 8

در اول بازی یک اموزش قرار دارد که براحتی بازی را به شما یاد میدهد. خوشبختانه بعد از اینکه چندبار بازی را انجام دهید کمی باز را یاد گرفته و از ریزه کاری هایی ان با خبر میشوید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/3335352f-a449-40d5-8fd1-f430fe039a40?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

خب برای بازی کافیست بر روی خانه های خالی ضربه بزنید. یکبار ضربه بزنید خانه ها ابی, و اگر دوباره ضربه بزنید خانه ها قرمز میشوند. باید عددی که بر روی دایره های ابی نوشته شده در ردیف یا ستون همان مهره وجود داشته باشند، نه کمتر و نه بیشتر.

بعد از اینکه تعداد دایره های ابی را مشخص کردید و تعداد مهره های ابی در ردیف ها و ستون های روبه روی هم درست شد، بقیه خانه های خالی را با نقطه های قرمز پر میکنید و بازی به شما میگوید که بازی غلط یا درست است.

ارسال یک پاسخ